Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

Publicerad

I denna skrivelse redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken. Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringens integrationspolitik har jämställdhetsintegrerats och därmed gett förutsättningar för likvärdigt och effektivt stöd. Riksrevisionen bedömer att de granskade dokumenten inte i tillräcklig utsträckning har jämställdhetsintegrerats och rekommenderar regeringen att fortsätta utveckla jämställdhetsintegreringen på integrations- och arbetsmarknadsområdet samt att redovisa och analysera arbetsmarknadspolitikens resultat så att det är möjligt att följa hur politiken faller ut för samtliga utrikesfödda kvinnor och män.

Regeringen delar huvudsakligen Riksrevisionens bedömning. Regeringen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla jämställdhetsperspektivet, bland annat i resultattexterna i budgetpropositionen.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.