Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna Skr. 2018/19:117

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna (RiR 2019:2).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen inte har ett tillräckligt utvecklat helhetsperspektiv på styrningen av länsstyrelserna och att regeringens styrning av länsstyrelserna kan bli mer ändamålsenlig. För att styrningen av länsstyrelserna ska vara ändamålsenlig är det Riksrevisionens bedömning att respektive styrsignal behöver sättas in i ett större sammanhang av vad regeringen vill använda länsstyrelserna till och att det bör analyseras hur respektive styrsignal påverkar länsstyrelsernas möjlighet att bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Vidare menar Riksrevisionen att såväl styrningen av länsstyrelserna som finansieringen av deras verksamhet är
svår att överblicka.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att
den utgör ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet med att
vidareutveckla regeringens styrning av länsstyrelserna.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.