Skrivelse från Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018 Skr. 2018/19:146

Publicerad

Regeringen redogör för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och redovisar hur Arvsfondsdelegationen under 2018 fördelat medel ur fonden.

Ladda ner:

Regeringen redogör också för sin bedömning av Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. Regeringen anger också områden som den menar bör prioriteras vid framtida fördelning av stöd från Allmänna arvsfonden.