Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund Skr. 2018/19:148

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin övergripande bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och slutsatser i granskningsrapporten Köp på saklig grund – myndigheternas skydd mot förtroendeskadliga närståendetransaktioner (RiR 2019:8).

Ladda ner:

Regeringen instämmer i Riksrevisionens övergripande slutsatser att myndigheter måste vara uppmärksamma på vad som kan hända när anställdas ekonomiska intressesfär överlappar myndighetens.

Att statsförvaltningen är fri från korruption är en viktig förutsättning för att medborgarna ska känna förtroende för den statliga förvaltningen. Regeringen prioriterar därför arbetet mot korruption i statsförvaltningen och har vidtagit ett antal åtgärder för att stärka myndigheternas arbete med en god förvaltningskultur. Ytterligare åtgärder kommer att vidtas under innevarande mandatperiod.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.