Skrivelse från Försvarsdepartementet

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Skr. 2019/20:70

Publicerad

Ladda ner:

I denna skrivelse redogör regeringen för resultatet av den uppföljning och granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet som genomförts 2018. Skrivelsen är den årliga rapport som riksdagen begärt i samband med riksdagsbehandlingen av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.