Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019 Skr. 2019/20:153

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2019 (RiR 2019:38).

Ladda ner:

I sin rapport konstaterar Riksrevisionen bl.a. att det är otydligt hur det
bakåtblickande åttaåriga genomsnittet för det finansiella sparandet ska
tolkas vid uppföljningen av överskottsmålet. Riksrevisionen framhåller
också att regeringen vid framtagandet av förslag till nivåer på utgiftstaket inte tar sin utgångspunkt i en redogörelse för hur offentliga utgifter och skatteuttag bör utvecklas på längre sikt. Myndigheten bedömer vidare att regeringen kan utveckla sina prognosjämförelser genom att utnyttja expertmyndigheternas prognoser bättre.

Regeringen instämmer i flera av Riksrevisionens bedömningar och
arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den
riktning som myndigheten rekommenderar.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.

Laddar...