Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten Skr. 2019/20:192

Publicerad

Riksrevisionen har granskat om det finns skillnader mellan olika arbetsförmedlares arbetssätt och resultat som innebär att det finns effektiviseringspotential i förmedlingsverksamheten. Granskningens resultat presenteras i rapporten Effektiviteten i förmedlingsverksamheten – förmedlarnas attityder och arbetssätt har betydelse (RiR 2020:5).

Ladda ner:

Granskningen visar bland annat att arbetsförmedlare med en positiv attityd till arbetssätt som ska främja sökaktivitet är mer framgångsrika i att få arbetssökande i arbete. Dessa arbetsförmedlare skickar också fler förslag på arbeten att söka till arbetssökande. Granskningen visar också att det finns stora skillnader i hur ofta arbetsförmedlare beviljar arbetssökande utbildningsinsatser och insatser från externa aktörer. Riksrevisionen finner också att arbetsförmedlare som har en positiv attityd till externa aktörer oftare beviljar sådana insatser, samtidigt som dessa arbetsförmedlare inte uppnår bättre resultat. Riksrevisionen lämnar ingen rekommendation till regeringen i sin rapport. Regeringen förutsätter att Arbetsförmedlingen arbetar för att anslagsmedlen för förmedlingsverksamhet används effektivt.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport
är slutbehandlad.