Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen Skr. 2020/21:89

Publicerad

Regeringen redovisar hur den bedömer de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen redovisat i rapporten Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen.

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att den utgör ett värdefullt underlag inför framtida eventuella överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och i det fortsatta arbetet med att utveckla äldreomsorgen.

Regeringen instämmer i den Riksrevisionens rekommendation om att säkerställa att det vid överenskommelser med SKR finns en plan för långsiktig förvaltning av uppnådda resultat och att arbetet med överenskommelser i den delen kan förbättras.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens övriga iakttagelser. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Riksdagsbeslut