Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar Skr. 2020/21:102

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statliga stöd med delat myndighetsansvar – Effektivitet och förenklingar (RiR 2020:23).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att det i de allra flesta fall finns goda motiv till att ha ett delat myndighetsansvar för statliga stöd. Samtidigt finns enligt myndigheten ett antal förbättringsmöjligheter som skulle kunna minska nackdelarna med det delade ansvaret. I rapporten rekommenderar Riksrevisionen regeringen att låta Försäkringskassan disponera vissa anslag som används för utbetalningar av stöd, låta Kammarkollegiet ansvara för alla utbetalningar av stöd som Regeringskansliet beslutar om och att låta en myndighet få dispositionsrätten till anslaget för solcellsstöd och ansvara för utbetalningar av stödet. Myndigheten rekommenderar vidare regeringen att uppdatera förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande så att länsstyrelsernas roll i arbetet med stödet tydliggörs. Slutligen rekommendar Riksrevisionen regeringen att i högre grad samordna statliga myndigheters möjligheter att bygga upp it-baserade ärendehandläggningssystem.

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och konstaterar att
den utgör ett viktigt bidrag i det kontinuerliga förbättringsarbetet när det
gäller hanteringen av statliga stöd med delat myndighetsansvar. Regeringen delar delvis myndighetens bedömning av behovet av åtgärder.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.