Skrivelse från Socialdepartementet

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020 Skr. 2020/21:211

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och redovisar hur Arvsfondsdelegationen under 2020 har fördelat stöd ur fonden.

Ladda ner:

Regeringen redogör i skrivelsen för hur den bedömer Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar hur stöd har fördelats inom olika områden.

I skrivelsen anger regeringen den kommande inriktningen för stöd ur Allmänna arvsfonden och de områden som regeringen menar bör prioriteras när Arvsfondsdelegation lämnar stöd.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Genvägar