Hoppa till huvudinnehåll

Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service Skr. 2020/21:223

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning med anledning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Statens ansvar för veterinär service – Jordbruksverkets styrning och genomförande (RiR 2021:4).

Ladda ner:

Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning av om arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enligt Riksrevisionen finns det stora brister i regeringens och Statens jordbruksverks (Jordbruksverket) styrning och uppföljning av Jordbruksverkets arbete med att säkerställa tillgången till veterinär service, inklusive verksamhet vid Jordbruksverkets avdelning Distriktsveterinärerna. Riksrevisionen rekommenderar att regeringen följer upp hur riksdagens intentioner med förändringarna av veterinär service 2009 har fallit ut samt utreder hur beställar- och utförarrollerna i arbetet med att säkerställa tillgången till veterinär service bättre kan hållas isär.

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelser. Sedan de nya reglerna började gälla finns det anledning att se över regleringen av statens åtagande kring veterinära tjänster och inriktningen för distrikts-veterinärverksamheten. Regeringen ser också behov av att se över om beställar- och utförarrollen i arbetet med att säkerställa veterinär service hålls isär på ett tillfredsställande sätt i nuvarande organisation. Regeringen har beslutat om kommittédirektiven En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (dir 2021:42) som ett led i omhändertagandet av Riksrevisionens rekommendationer till regeringen. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.

Laddar...