Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig Skr. 2021/22:29

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakt­tagelser och rekom­mendationer som Riks­revisionen har gjort i rapporten Att komma till Sverige som anhörig – rätts­säkerheten i anknytnings­ärenden (RiR 2021:9).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att verksam­heten inte bedrivs på ett sätt som säkerställer att hand­läggningen i anknytnings­ärenden håller hög rättslig kvalitet. Bristerna är särskilt allvarliga när det gäller Migrations­verkets och utlandsmyndig­heternas arbete med att klarlägga identiteten på den sökande, där utlands­myndigheterna bistår Migrations­verket. Regeringen välkomnar gransk­ningen som ett värde­fullt underlag till regeringens styrning av Migrations­verket. Regeringen instämmer i rekommen­dationen som handlar om att säkerställa att Migrations­verket förbättrar arbetet med att klar­lägga den sökandes identitet. Regeringen instämmer i Riks­revisionens problem­beskrivning som leder fram till den andra rekom­men­dationen, men anser att det snarare åligger myndig­heten att se över och förtydliga sina interna rutiner än att regeringen ska utreda frågan. Regeringen delar även Riks­revisionens bedöm­ning som ligger till grund för den tredje rekommendationen om att det finns ett behov av att se över hur nödvändiga uppgifter effektivare ska kunna inhämtas. Regeringen instämmer dock inte i tredje rekom­mendationen om att ge Migrations­verket i uppdrag att, i samverkan med andra myndig­heter, utreda detta behov eftersom regeringen redan tillsatt en utredare som biträder Finans­departe­mentet med att titta på liknande frågor.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riks­revisionens rapport är slutbehandlad.