Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta Skr. 2021/22:57

Publicerad

Denna skrivelse har utarbe­tats med anled­ning av Riks­revi­sionens rapport Effektivi­teten i Polis­myndig­hetens arbete med infor­mation till brotts­utsatta (RiR 2021:20).

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat effektivi­teten i Polis­myndighetens arbete med infor­mation till brotts­utsatta. Gransk­ningens fokus har varit om Polis­myndig­hetens interna styrning och stöd för hur myndig­heten ska infor­mera brotts­utsatta är effektiva och om de bygger på ända­måls­enliga analyser. Den sam­lade slutsatsen av gransk­ningen är att det finns flera brister som gör att arbetet inte är så effektivt som det skulle kunna vara. Effektivi­tets­bristerna hand­lar till stor del om att Polis­myndig­heten har gett olika katego­rier av med­arbe­tare informa­tions­upp­gifter som inte är anpa­ssade till dem som ska utföra upp­gifterna och som inte matchas av bra stöd. Härmed uppstår en risk att brotts­utsatta inte får all den infor­mation de har rätt till. Riks­revi­sionen anser vidare att Polis­myndig­heten saknar olika typer av analy­ser som hade behövts för att utveckla hur brottsutsatta ska informeras.

Mot bakgrund av granskningens resultat lämnar Riksrevisionen ett antal rekommendationer till Polismyndigheten. Polismyndigheten anser att samtliga rekommendationer är relevanta och har börjat bearbeta dem inom ramen för ett större förändringsarbete som tar sikte på hur myndigheten arbetar med brottsutsatta. Regeringen välkomnar Riksrevisionens granskning och avser att särskilt följa upp hur Polismyndigheten befäster de rutiner som finns för att säkerställa att brottsutsatta får den information de behöver under hela ärendets gång.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.