Skrivelse från Justitiedepartementet

2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Skr. 2021/22:73

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för tillämp­ningen av lagen (1991:572) om särskild utlän­nings­kontroll från och med den 1 juli 2020 till och med den 30 juni 2021, och för utveck­lingen av den inter­natio­nella terrorismen samt för Sveriges medverkan i det inter­natio­nella arbetet mot terrorism under samma period.

Ladda ner:

Regeringen har under den aktuella perioden fattat åtta beslut med stöd av lagen. Tre av besluten innebar avslag på över­klagan­den av Migrations­verkets beslut i fråga om utvisning. Dessa tre beslut rörde individer som inte tidigare har varit föremål för åtgärder enligt lagen om särskild utlän­nings­kontroll. Fyra av besluten innebar avslag på begäran om ompröv­ning av utvis­nings­beslut efter begäran från den enskilde. Ett beslut innebar att en ansökan om inhibition från den enskilde inte togs upp till prövning.