Skrivelse från Justitiedepartementet

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020 Skr. 2021/22:79

Publicerad

I skrivelsen redogör regeringen för hur bestäm­melserna i rätte­gångs­balken om hemlig avlyss­ning av elektro­nisk kommu­nikation, hemlig över­vakning av elektro­nisk kommu­nikation, hemlig kamera­över­vakning och hemlig rums­avlyss­ning vid för­under­sökning i brott­mål har tillämpats under 2020.

Ladda ner:

Regeringen redogör också för hur den nya lagen (2020:62) om hemlig data­avläsning, som trädde i kraft den 1 april 2020, har tilläm­pats under året. Även tillämp­ningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att för­hindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redo­görelse av inhämt­ningen av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämt­ning av upp­gifter om elektro­nisk kommu­nikation i de brotts­bekäm­pande myndig­heternas under­rättelse­verk­samhet. Slutligen omfattar skrivelsen använd­ningen av dessa tvångs­medel i Säker­hets­polisens verk­samhet.