Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om neddragningarna hos Migrationsverket 2017-2020 Skr. 2021/22:82

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Att ställa om i en föränderlig omvärld - neddragningarna hos Migrationsverket 2017–2020 (RiR 2021:24).

Ladda ner:

Riksrevisionens övergripande slutsats är att Migrationsverkets omställning inte till fullo, i synnerhet under åren 2017–2018, har genomförts på ett ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen bedömer att Migrationsverkets omställning har haft negativ inverkan på myndighetens förmåga att nå uppsatta mål.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att iaktta försiktighet med att initiera snabba besparingar i statlig verksamhet på basis av förväntade men osäkra effektiviseringar för att minska risken för kompetensförlust, avbruten verksamhetsutveckling och försämrad produktivitet i samband med omställningar. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning men anser samtidigt att det är viktigt att regeringen ställer krav på att verksamheter som finansieras med skattemedel bedrivs så ändamålsenligt och effektivt som möjligt och att anslagen anpassas till det. Regeringen anser att det fanns grund för att anta en bättre produktivitetsutveckling under åren 2017–2020 än vad som realiserades. I budgetpropositionen för 2022 har föreslagna besparingar fördelats enligt en trappa för att skapa en långsiktig planeringshorisont för myndigheten att fortsätta sin omställning och effektivisering. Regeringen kommer att fortsätta att följa myndighetens omställning och effektivisering genom en tät dialog och eftersträvar en långsiktig och förutsägbar styrning.

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens problembeskrivning som leder fram till den andra och tredje rekommendationen, men anser att det åligger myndigheterna att se över och förtydliga interna rutiner som följer av de lagar och förordningar som reglerar hantering av sekretessbelagd eller integritetskänslig information eller avveckling av statliga tillgångar.
Regeringen avser därför inte att införa nya stödfunktioner för avveckling av statliga tillgångar. Regeringen instämmer inte i att det finns ett behov av tydligare reglering och rutiner från regeringens sida för myndigheternas avveckling av utrustning som kan innehålla sekretessbelagd eller integritetskänslig information.

Regeringen välkomnar granskningen som ett värdefullt underlag till regeringens styrning och bedömer att granskningen bidrar med viktiga lärdomar inför framtida omställningar av myndigheter.

I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.