Foto: Bild 1 och 3 Folio Bildbyrå, bild 2 Johnér Bildbyrå

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Sverige är och ska fortsatt vara en ledande forskningsnation. Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för svensk forskningspolitik. Den fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot globala och nationella samhällsutmaningar.

Ansvariga statsråd
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet
 • I propositionen presenterar regeringen forskningspolitiken för åren 2021–2024. Politiken utgår från målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Forskning och innovation krävs för att starta ekonomin och bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. I propositionen föreslår regeringen kraftiga höjningar av anslagen för forskning och utveckling i hela landet.

  Redan i år ökas anslagen med 3,4 miljarder kronor, jämfört med 390 miljoner kronor i ökning det första året i den senaste forskningspropositionen. Denna snabba ökning är viktig då pandemin riskerar minska den privata finansieringen av forskning. För åren 2022, 2023 och 2024 beräknas satsningarna till cirka 3,2 miljarder kronor, 3,3 miljarder kronor respektive 3,75 miljarder kronor.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kraftig förstärkning av svensk forskning

Den 17 december presenterade Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan innehållet i regeringens forsknings- och innovationsproposition som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik för åren 2021–2024.

Foto: Jonas Lindkvist(TT

Stärkt forskning inom hälsa och välfärd rustar för framtiden

Covid-19-pandemin har visat vikten av medicinsk forskning och innovation. Tack vare snabba insatser från forskare över hela världen har redan flera vaccin utvecklats. Nu presenterar regeringen satsningar inom hälsa, välfärd och life science på cirka en halv miljard kronor om året.

Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan

Matilda Ernkrans och Ibrahim Baylan berättar om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen

Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och Ibrahim Baylan, näringsminister berätta om innehållet i forsknings- och innovationspropositionen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Satsningar på de fyra samverkansprogrammen

Genom satsningarna i forsknings- och innovationspropositionen vill regeringen se till att Sverige kan möta samhällets utmaningar och omställning samt bidra till näringslivets globala konkurrenskraft.

Matilda Ernkrans håller en pressträff om delar av innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen.
Matilda Ernkrans. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Ett nytt universitet i Mälardalen

Mälardalens högskola har en framstående position bland landets lärosäten och dess utbildning och forskning är viktiga för regionens tillväxt och utvecklingspotential. Som ett led i utvecklingen av den strategiska forskningspolitiken presenterar regeringen sin avsikt att högskolan nu ska bli universitet.

Matilda Ernkrans ler mot Sylvia Schwaag Serger, som står vänd med ryggen mot kameran.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning och ledamot i Nationella innovationsrådet, i samtal med ledamoten Sylvia Schwaag Serger under ett möte i Innovationsrådet tidigare i år. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Viktigt att Sverige är attraktivt för forskare

Ministern för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans, som också är ledamot i statsministerns Nationella innovationsråd, är både stolt och glad över att Sverige som relativt liten nation är en viktig aktör i den internationella forskningen.

 • Propositionens samhällsutmaningar

  I propositionen presenteras fem övergripande globala samhällsutmaningar som ligger i linje med Agenda 2030. Dessa utmaningar är bland annat Klimat och miljö, Hälsa och välfärd, Demokrati och starkt samhälle samt Digitalisering.

 • Klimat och miljö

  Klimatet är vår tids ödesfråga. Miljöförstöring och klimatförändringar påverkar havsmiljö, vattenkvalitet och tillgången till rent vatten. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Isabella Lövin, f.d. miljö- och klimatminister samt vice statsminister, berätta om propositionens inriktning på klimat och miljö.

 • Hälsa och välfärd

  Sverige och världen har genomgått en enorm hälsoutmaning det senaste året. Nu görs en kraftig förstärkning av forskning om virus och pandemier, men också till en rad andra hälsoutmaningar. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Lena Hallengren, socialminister, berätta om propositionens inriktning på hälsa och välfärd.

 • Demokratiskt och starkt samhälle

  Utvecklingen i Sverige och världen har de senaste åren medfört utmaningar när det gäller brottslighet och otrygghet. Propositionen har därför en särskild inriktning på ett demokratiskt och starkt samhälle. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Mikael Damberg, inrikesminister, berätta om varför forskning är viktigt inom detta område.

 • Digitalisering

  Den digitala utvecklingen är betydelsefull för svensk innovationsförmåga, men det för också med sig utmaningar som behöver hanteras på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Hör Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, berätta om propositionens inriktning på digital teknik och kompetens.

Innehåll om den forskningspolitiska propositionen 2020

Prenumerera

Totalt 26 träffar.

 • Innovationssatsning för att leda den digitala strukturomvandlingen

  Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras Vinnova genomföra insatser för forskning, innovation, kompetensförsörjning och testbäddar inom avancerade digitala teknologier, kompetensområden och affärsmodeller. Åren 2021-2024 uppgår satsningen totalt till 276 miljoner kronor. Genom satsningen stärks Vinnovas möjligheter att genomföra insatser i ett strategiskt digitaliseringsprogram ihop med andra myndigheter och aktörer. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Insatser för nyttiggörande och kommersialisering av innovation

  Inom ramen för forsknings- och innovationspropositionen har regeringen idag beslutat att ge Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Patent- och registeringsverket i uppdrag att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och omfattar totalt 38 miljoner kronor 2021 och 2022, samt 23 miljoner 2023 respektive 2024.

 • Innovationssatsning för att stärka och utveckla kompetensförsörjning och livslångt lärande

  Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras Vinnova genomföra insatser som ökar möjligheterna till kompetensutveckling och omställning. För ändamålet tillförs totalt 65 miljoner kronor för åren 2021-2024 med syfte att bidra till de mål som identifierats inom regeringens samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Test- och demonstrationsmiljöer – En viktig plattform för att lösa komplexa samhällsutmaningar

  Tillgången till test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare i takt med alltmer komplexa samhällsutmaningar. Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition uppdras därför Vinnova att genomföra ytterligare insatser för att stimulera nyinvesteringar, vidareutveckling och ökad användning av test- och demonstrationsmiljöer i hela landet. För ändamålet förstärks Vinnovas anslag med totalt 447 miljoner kronor åren 2021-2024.Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Samhällets stora utmaningar löses tillsammans

  Grunden i regeringens fyra strategiska samverkansprogram är att alla jobbar tillsammans, med gemensamma krafter och mot gemensamma mål för att lösa dagens samhällsutmaningar. I samverkansprogrammen samlas därför företrädare från små och stora företag, universitet och högskolor, bransch- och fackliga organisationer och civila samhället för att gemensamt prioritera och identifiera innovativa idéer för lösningar. Samverkansprogrammens innovationsskapande tar regeringen nu vidare genom forsknings- och innovationspropositionen där många av förslagen och idéerna som identifierats kan få genomslag.

 • Fordonsstrategisk forskning och innovation – staten och fordonsindustrin tillsammans för framtidens transportsystem

  Regeringen aviserar i forsknings- och innovationspropositionen att programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) fortsätter som ett avtalsreglerat program för samverkan mellan fordonsindustrin och staten samt med oförändrad ambitionsnivå. Därutöver gör regeringen genom budgetpropositionen för 2021 en förstärkning till programmet genom en särskild satsning på fossilfria arbetsmaskiner. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Akademisk frihet krävs för att försvara demokratin

  Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Gunilla Svantorp, ordförande utbildningsutskottet, debattartikel, Barometern, den 26 mars 2021. Den akademiska friheten kan inte tas för given. I andra länder ser vi hur denna frihet angrips och vi ser hur politiska krafter i Sverige ifrågasätter såväl hela forskningsområden som enskilda kurser. Regeringen lägger därför ett lagförslag om att stärka den akademiska friheten i Sverige. Det skriver Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S) och Gunilla Svantorp, ordförande utbildningsutskottet (S).

 • Innovations- och forskningssatsningar på framtidens hälsovård och life science

  Pandemin har visat på vikten av medicinsk forskning och innovation. För ökad konkurrenskraft och för att Sverige ska stå ännu bättre rustat inför kommande pandemier och andra hälsoutmaningar aviserar regeringen i forsknings- och innovationspolitiska propositionen därför ett flertal satsningar inom hälsa och life science, varav tre till Vinnova. För ändamålet tillförs Vinnova totalt 486 miljoner kronor 2021-2024. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Virus, pandemier och brottslighet i fokus bland Vetenskapsrådets nya uppdrag

  I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar för att bland annat möta våra stora samhällsutmaningar. Nu får Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta nya nationella forskningsprogram om bland annat virus och pandemier, brottslighet och segregation. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Flera nya uppdrag för goda villkor och trygga anställningar i högskolan

  I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar för att stärka Sverige som kunskapsnation. För ökad kvalitet och jämställdhet behövs goda villkor och öppen och transparent rekrytering till alla anställningar liksom till utbildning på forskarnivå. Nu får Universitetskanslersämbetet flera uppdrag utifrån propositionen, bland annat om uppföljning av karriärvägar och meriteringssystem och om stapling av tidsbegränsade anställningar. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.