Psykosocial arbetsmiljö

Insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och förbättra möjligheterna för dem med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning att delta i arbetslivet. Arbetsmiljöverket får i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv och att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

Foto: Folio Images.

Den psykiska ohälsan ökar och orsakerna finns inte minst i arbetslivet. Utvecklingen måste brytas med förebyggande åtgärder mot dålig organisatorisk och social arbetsmiljö. Stress, kränkande särbehandling och hot och våld är olika uttryck av en arbetsmiljö med organisatoriska och sociala brister som en arbetsgivare är skyldig att hantera. En arbetsplats med en god organisatorisk och social arbetsmiljö motverkar psykisk ohälsa och möjliggör för personer som lider av psykisk ohälsa att arbeta.

Arbetsmiljöverket får i uppdrag att, i samråd med arbetsmarknadens parter, ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Myndigheten får också i uppdrag att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen (inklusive hemtjänsten) med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö börjar gälla den 31 mars 2016. Regeringen har stor tilltro till det nya regelverket som har en klar ambition att vara ett verktyg för att förebygga sociala och organisatoriska arbetsmiljörisker och att tydliggöra ansvaret för dessa frågor. Föreskrifterna kommer bli ett viktigt verktyg för att förebygga organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker och för att tydliggöra ansvaret för dessa frågor.

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverkets webbplats)

Regeringsuppdrag

Regeringen lämnar i samband med strategin flera uppdrag till Arbetsmiljöverket:

  • Vägledning om gränslöst arbetsliv
  • Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstid
  • Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen
  • Kartläggning beträffande arbetsmiljö inom hushållsnära tjänster

Vägledning om gränslöst arbetsliv

Arbetslivet, särskilt inom tjänstesektorn, går i riktning mot mer flexibilitet både när det gäller arbetstid, arbetsordning och arbetsplatsanknytning. Detta skapar bättre förutsättningar för att kombinera arbetsliv och privatliv men det kan också leda till arbetsmiljöutmaningar genom att gränserna mellan arbetsliv och privatliv suddas ut.

Arbetsmiljöverket ska i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Under framtagandet av vägledningen ska genusperspektiven särskilt beaktas.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i samband med årsredovisningen för 2017.

Förstärkt tillsyn och genomförande av kommunikationsinsatser beträffande arbetstid

Arbetstid och arbetstidens förläggning är frågor med nära kopplingar till psykosocial arbetsmiljö t ex i form av negativ stress, och forskning visar också på samband mellan övertid och stora folksjukdomar som stroke. Arbetsmiljöverket tar nu fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Mot denna bakgrund ges Arbetsmiljöverket i uppdrag att

  1. Genomföra utökad tillsyn av arbetstid och arbetstidsrelaterad arbetsmiljöproblematik.
  2. Genomföra särskilda informationsinsatser med inriktning på arbetstid och psykosocial arbetsmiljö i samband med ikraftträdandet av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2017.

Tillsyn av psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen

Antalet äldre ökar i samhället. En bra arbetsmiljö inom äldreomsorgen ställer speciella krav på riskbedömningar, som utgår från personalens arbete med varje boendes unika situation och behov. Organisatoriska och sociala problem (stress, hög arbetsbelastning) ligger bakom en växande andel av de anmälda arbetssjukdomarna inom omsorgen. Det är dessutom vanligare med anmälningar om hot och våld inom omsorgen än i arbetslivet i övrigt.

Arbetsmiljöverket ska mot denna bakgrund genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt arbetstagarnas möjligheter till inflytande och delaktighet inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tillsynssatsningen ska särskilt beakta ett genusperspektiv.

Arbetsmiljöverket ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2017. Uppdraget ska slutredovisas i samband med årsredovisningen för 2018.

Kartläggning beträffande arbetsmiljö inom hushållsnära tjänster

Hushållsnära tjänster definieras i denna bemärkelsen som tjänster för vilken kan utbetalas rut-avdrag samt tjänster utförda av personliga assistenter anlitade av brukaren.

Arbetsmiljöverket ska ta fram en kartläggning av arbetsmiljöförhållanden inom hushållsnära tjänster, i syfte att skapa ett bättre kunskapsläge över branschens utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Kartläggningen ska särskilt beakta ett etnicitets- och genusperspektiv.

Arbetsmiljöverket har redovisat uppdraget i form av en kartläggning av arbetsmiljöförhållanden inom hushållsnära tjänster, i syfte att skapa ett bättre kunskapsläge över branschens utmaningar ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Uppdraget i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2016 (esv.se)

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial