Förberedelser för det brittiska utträdet och beredskapsplanering för ett avtalslöst scenario

Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar och det är nödvändigt att alla berörda aktörer förbereder sig för detta. Förhandlingsprocessen avslutades den 25 november när Europeiska rådet ställde sig bakom det framförhandlade utträdesavtalet och en politisk förklaring om den framtida relationen. Nu pågår godkännandeprocesser i det brittiska parlamentet och i Europaparlamentet.

Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade avtalet som bland annat innehåller bestämmelser om en övergångsperiod som löper åtminstone fram till utgången av 2020. Med hänsyn till den pågående godkännandeprocessen finns det en tydlig risk för ett avtalslöst utträde varför beredskap för att hantera en sådan utveckling behöver finnas.

Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges. 

För de särskilt berörda medborgarna, nämligen svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien samt britter bosatta i Sverige och andra EU-medlemsstater, finns information och länkar här:

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Här finns ytterligare information och länkar till de företag som berörs – de som handlar med Storbritannien eller på annat sätt påverkas av det brittiska deltagandet i den inre marknaden.

Vad betyder brexit för näringslivet?

Förberedelser för brexit

Att förbereda Storbritanniens utträde är en viktig del av regeringens brexitarbete. I Regeringskansliet och regeringens myndigheter pågår ett omfattande förberedelsearbete för att utröna vilka åtgärder som blir nödvändiga att vidta som en följd av att Storbritannien den 30 mars 2019 blir ett så kallat tredjeland i förhållande till EU och att förbereda dessa. Det handlar bland annat om att se över vilka regler och system som måste ändras när Storbritannien lämnar.

Regeringen bedriver också beredskapsarbete för att möta allvarliga konsekvenser om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. Det handlar om att identifiera, planera och genomföra de åtgärder som krävs för att hantera effekter av ett sådant scenario. Syftet med åtgärderna är att hantera allvarliga konsekvenser under en begränsad tid. Det handlar alltså inte om att omhänderta alla konsekvenser eller att ersätta ett utträdesavtal. Ett område som är en självklar del av Regeringskansliets beredskapsarbete är hanteringen av de särskilt berörda medborgarna – britter bosatta i Sverige och svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien. Andra områden som är en del av beredskapsplaneringen och där  åtgärder behövs om det avtalslösa utträdet skulle bli verklighet är bland annat luftfart, tullfrågor och sanitära och fytosanitära frågor samt finansiella tjänster.      

I förberedelsearbetet och beredskapsplaneringen har regeringen och Regeringskansliet en löpande dialog med myndigheter liksom med centrala näringslivs- och samhällsintressen. Ansträngningarna kommer att intensifieras under återstående tid fram till utträdet.

Regeländringar för att hantera ett eventuellt avtalslöst utträde

En del av beredskapsarbetet består i att revidera svenska regelverk. Se nedan länkar till ytterligare information om de författningsändringar som för närvarande är under framtagande. 

Artikel: Övergångslösning för fortsatt tillgång till investeringstjänster efter Brexit

Prop. 2018/19:44 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

Prop. 2018/19:46 Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (7 februari 2019) 

Remiss: Framställan om ändring av fordonsförordningen för att tillmötesgå behovet av att kunna utse fler aktörer för provning och inspektioner vid typgodkännande av fordon i och med brexit (30 januari 2019)

Promemoria: Åtgärder för att mildra konsekvenser på det sociala området vid händelse av ett avtalslöst brexit – export av förmåner och täckning av kostnad för vård utförd i Storbritannien (22 januari 2019)

Promemoria: Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige - tidsbegränsad förordning om undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som förlorar sin rätt att bo och arbeta i Sverige till följd av ett avtalslöst brexit (15 januari 2019)

Pressmeddelande: Övergångslösning för fortsatt tillgång till investeringstjänster efter brexit (28 november 2018)

Prop. 2018/19:3 Fortsatt tillgång till internationella avvecklingssystem – anpassning av svenskt genomförande av finalitydirektivet med anledning av brexit (lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2019)

En hel del görs av EU

En väsentlig del av förberedelsearbetet och beredskapsplaneringen sker inom EU. Bland annat handlar det om att gå igenom EU:s regelverk och genomföra nödvändiga förändringar.

EU-kommissionen har en särskilt viktig roll att spela genom genom att föreslå ny lagstiftning, ge vägledning på relevanta områden och att samordna planering och genomförande av insatser, både när det gäller förberedelser och beredskapsplanering. Inom kommissionen ligger ansvaret hos generalsekretariatet som står för den övergripande samordningen av kommissionens arbete.

Kommissionen har samlat information om sitt förberedande arbete på sin webbplats. Sidan innehåller bland annat en lista över alla de regelförändringar som har föreslagits för att hantera det brittiska utträdet samt tekniska tillkännagivanden om juridiska och praktiska konsekvenser. 

Kommissionens samlade information om arbetet 

Kommissionen har publicerat tre meddelanden om förberedelsearbetet för det brittiska utträdet (inklusive beredskapsplanering för ett avtalslöst utträde).

Meddelande om genomförande av kommissionens handlingsplan för beredskapsarbetet den 19 december 2018

Fakta-PM om genomförande av kommissionens handlingsplan för beredskapsarbetet

Kommissionens meddelande om handlingsplan för beredskapsarbetet den 13 november 2018

Fakta-PM om kommissionens meddelande om handlingsplan för beredskapsarbetet

Kommissionens meddelande om förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 19 juli 2017

Fakta-PM om kommissionens meddelande om förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU

Men alla måste förbereda sig

Samtliga berörda aktörer behöver förbereda sig för brexit. Det innefattar, förutom EU, medlemsstaterna, regeringen och myndigheter, även organisationer, näringsliv, m.fl.

Alla uppmanas att löpande hålla sig uppdaterade om den senaste informationen. Särskilt berörda medborgare, alltså svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och britter bosatta i Sverige, kan hitta uppdaterad information här: 

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Huvudscenario: utträdesavtal och övergångsperiod till och med 2020

Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det överenskomna avtalet. Det innebär att Storbritannien vid utträdet den 30 mars 2019 formellt blir ett så kallat tredjeland. Storbritannien kommer då att lämna EU:s institutioner och beslutsprocesser, men ska under en övergångsperiod omfattas av EU-rätten. Övergångsperioden ska ge tid för anpassning till den framtida relationen mellan EU och Storbritannien. Den går ut på att Storbritannien fortsätter som om landet vore EU-medlem, men utan att delta i EU:s beslutsfattande. Övergångsarrangemangen kommer att pågå från utträdet den 30 mars 2019 till utgången av 2020. Om parterna är överens om det, kan perioden förlängas en gång, längst till utgången av 2022.

När det gäller den framtida relationen läggs ramarna för denna fast i den gemensamma politiska förklaring som parterna enats om. Texten är inte rättsligt bindande men ska utgöra grund för kommande förhandlingar som inleds när Storbritannien lämnat EU. Den avhandlar viktiga frågor för den framtida relationen såsom utgångspunkten för samarbetet, den ekonomiska relationen och säkerhetspartnerskapet.

Politiska förklaringen om den framtida relationen i korthet

Även om den politiska förklaringen ger ledning om hur den framtida relationen ska utformas, är det i dagsläget inte möjligt att ge några exakta besked. Det är parternas inriktning att nå en så nära förbindelse som är möjligt med hänsyn till de förhandlingspositioner man har. Den brittiska regeringens position är att landet ska lämna EU:s inre marknad och tullunionen. Även om parterna är överens om att så långt möjligt minimera konsekvenserna av detta, måste man räkna med att det kommer att bli mera komplicerat för företag i EU att handla med Storbritannien. Det kommer heller inte att vara lika lätt som idag för EU-medborgare att arbeta och bo i Storbritannien.

Scenario 2: avtalslöst utträde den 30 mars 2019

Det kan inte uteslutas att utträdesprocessen avslutas utan att något avtal kan sättas i kraft. Storbritannien blir då formellt och praktiskt ett så kallat tredjeland i förhållande till EU. Det blir ingen övergångsperiod och EU-rätten upphör således att tillämpas i förhållande till Storbritannien den 30 mars 2019. Detta scenario innebär bland annat att handelsrelationen med Storbritannien kommer att regleras på grundval av tillämpliga internationella principer och regler från exempelvis WTO. EU ska tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda. Detta kan medföra förseningar vid transporter. I utgångspunkten finns inget avtal om särskilda arrangemang för EU-medborgare i Storbritannien eller brittiska medborgare i EU.

Regeringen bedömer löpande utvecklingen

Med hänsyn till osäkerheten om det framtida förhållandet till Storbritannien är det för närvarande svårt att ge några besked. Huvudscenariot är ett ordnat utträde och alltså att den övergångsperiod som är en del av utträdesavtalet tar vid den 30 mars 2019. Risken för ett avtalslöst utträde är dock tydlig.

Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges.

Bakslag i processen för ett ordnat utträde

Den 15 januari 2019 röstade underhuset i det brittiska parlamentet med stor marginal nej till att godkänna det framförhandlade utträdesavtalet.