Förberedelser och beredskap för ett avtalslöst utträde

Uppdaterad

Foto: Tolga Akmen/AFP/TT

Regeringen i samarbete med berörda myndigheter bedriver beredskapsarbete för att möta allvarliga konsekvenser om Storbritannien skulle lämna EU utan ett utträdesavtal. Det handlar om att identifiera, planera och genomföra de åtgärder som krävs för att hantera effekter av ett sådant scenario.

Syftet med åtgärderna är att hantera allvarliga konsekvenser under en begränsad tid. Det handlar alltså inte om att omhänderta alla konsekvenser eller att ersätta ett utträdesavtal.

En del av beredskapsarbetet består i att ändra svenska regler. Längre ner på den här sidan finns information om de författningsändringar som har beslutats med anledning av brexit.

En hel del görs av EU

En väsentlig del av beredskapsplaneringen sker inom EU. EU-kommissionen har en särskilt viktig roll att spela genom att föreslå ny lagstiftning, ge vägledning på relevanta områden och att samordna planering och genomförande av insatser. Inom kommissionen ligger ansvaret hos generalsekretariatet som står för den övergripande samordningen av kommissionens arbete.

Kommissionen har samlat information om sitt förberedande arbete på sin webbplats. Sidan innehåller bland annat en lista över alla de regelförändringar som har föreslagits och beslutats för att hantera det brittiska utträdet, tekniska tillkännagivanden om juridiska och praktiska konsekvenser samt en länksamling till samtliga EU-medlemsstaters brexitinformation. 

Samlad information om förberedelser inför brexit på EU-kommissionens webbplats 

Alla måste förbereda sig

Samtliga berörda aktörer behöver förbereda sig för brexit. Det innefattar, förutom EU, medlemsstaterna, regeringen och myndigheter, även organisationer, näringsliv, med flera.Regeringen uppmanar alla att löpande hålla sig uppdaterade om den senaste informationen.

För de särskilt berörda medborgarna, nämligen svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien samt britter bosatta i Sverige och andra EU-medlemsstater, finns information och länkar här:

Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Nedan finns ytterligare information och länkar till de företag som berörs – de som handlar med Storbritannien eller på annat sätt påverkas av det brittiska deltagandet i den inre marknaden.

Vad betyder brexit för näringslivet?

Regeringen bedömer löpande utvecklingen

Med hänsyn till osäkerheten om det framtida förhållandet till Storbritannien är det för närvarande svårt att ge några besked. Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges.

Svenska regeländringar för att hantera brexit

En viktig del av beredskapsarbetet för ett avtalslöst utträde består i att genomföra nödvändiga regeländringar, i såväl EU-lagstiftning som svenska författningar. 

På EU-kommissionens sida om förberedelsearbetet finns en lista över alla de regelförändringar som har föreslagits för att hantera det brittiska utträdet.

EU-kommissionens lista över lagstiftningsinitiativ för att hantera brexit på kommissionens webbplats

De svenska författningsändringar som beslutats listas nedan under respektive ansvarigt departement. Som en följd av förlängningen av tidsfristen för artikel 50-perioden till den 31 oktober 2019 och därefter till den 31 januari 2020 är några av de antagna åtgärderna föremål för tekniska justeringar, i syfte att senarelägga slutdatum. Uppdateringar publiceras löpande nedan. 

Justitiedepartementet

Undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär att de britter som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten tillfälligt undantas från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd. Under denna period kan de ansöka om uppehållstillstånd och samtidigt vistas, studera och arbete i Sverige. De ges också tillgång till social trygghet, hälso- och sjukvård och utbildning på liknande villkor som idag. Undantaget är tänkt att gälla i ett år.

Undantag till och med 31 mars 2020:

Mer om Förordning om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, SFS 2019:111 på Svensk författningssamlings webbplats

Förlängning av undantag till 31 december 2020:

Mer om Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar, SFS 2019:603 på Svensk författningssamlings webbplats

Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

Det har tagits fram förslag på bestämmelser om uppehållstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som i dag bor och arbetar i Sverige med stöd av reglerna om uppehållsrätt. Syftet är att säkerställa att dessa personer, även vid ett avtalslöst brexit, har rätt att på sikt stanna i Sverige under i princip samma förutsättningar som gäller för dem och andra EU-medborgare idag. 

Promemoria: Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit 

Åtgärder som möjliggör införandet av särskilda regler om uppehållstillstånd för berörda britter

Det har införts ändringar i utlänningslagen som innebär att regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter rörande uppehållstillstånd och arbetstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som vill fortsätta att bo och arbeta i Sverige efter Storbritanniens utträde ur EU. Åtgärderna möjliggör för regeringen att bl.a. införa de särskilda reglerna om uppehållstillstånd som är under framtagande, se ovan. Därutöver har det införts en anpassning av bestämmelserna om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning, som tydliggör att bl.a. brittiska medborgare får rätt att tillgodoräkna sig tid som de har varit lagligen bosatta i Sverige med uppehållsrätt vid en ansökan om ställning som varaktigt bosatt.

Prop. 2018/19:119 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Socialdepartementet

Fortsatt utbetalning av garantipension vid ett utträde med avtal

I propositionen föreslås bland annat att garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut till personer i Storbritannien efter det att landet har lämnat Europeiska unionen (EU) med ett utträdesavtal. Detta ska gälla till utgången av 2020. Regeringens förslag har antagits av riksdagen.

Prop. 2018/19:131 Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter ett avtalslöst brexit

Regeringen föreslår att svenska medborgare fortsatt ska få vissa sociala trygghetsförmåner utbetalda till Storbritannien vid händelse av en eventuell avtalslös brexit. Istället för det tidigare fastslagna slutdatumet 31 december 2019 ska rätten till trygghetsförmånerna gälla i sex månader, räknat från månaden då Storbritannien har lämnat EU. Förslaget lämnades till riksdagen den 15 oktober.

Prop. 2019/20:26 Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (revidering av nedan)

Åtgärder för att mildra konsekvenser på socialförsäkringsområdet vid ett avtalslöst brexit

Regeringen vill mildra konsekvenserna för svenskar i Storbritannien om landet skulle lämna EU helt utan ett avtal om hur utträdet ska gå till. I propositionen lämnar regeringen förslag som bland annat innehåller regler om att svenska sociala trygghetsförmåner vid en ”hård Brexit” fortsatt ska kunna betalas ut till enskilda personer i Storbritannien, under en övergångsperiod. Det föreslås också att man ska kunna få ersättning för vårdkostnader under samma period. Regeringens förslag har antagits av riksdagen.

Prop. 2018/19:53 Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit

Erkännande av brittiska yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården vid avtalslöst brexit

Regeringen har beslutat om förändringar i patientsäkerhetsförordningen som innebär att pågående ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvårdssektorn ska kunna slutföras.

Artikel: Möjlighet att fortsatt kunna behandla pågående ansökningar om erkännande av yrkeskvalifikationer för några yrken inom hälso- och sjukvårdssektorn 

Utbildningsdepartementet

Undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit

Regeringen har beslutat om förordningsförändringar för britter som studerar vid universitet och högskolor i Sverige. Ändringarna innebär att vissa brittiska medborgare under en begränsad period undantas från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor. 

Artikel: Undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare efter brexit 

Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola vid ett avtalslöst brexit

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär att brittiska barn som går i svensk skola men som inte är folkbokförda i Sverige ska kunna få fortsatt rätt till utbildning enligt EU-rätten under en övergångsperiod om maximalt fjorton månader.  

Artikel: Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola

Infrastrukturdepartementet

Tillfälligt undantag i körkortsförordningen om brittiska körkorts giltighet i Sverige

För att brittiska körkort inte ska bli ogiltiga över en natt har regeringen infört ett ettårigt undantag i körkortslagen.

Promemoria: Tillfällig fortsatt giltighet för körkort utfärdade i Förenade kungariket efter ett avtalslöst utträde ur EU

Typgodkännande av fordon

Regeringen har infört en ändring av fordonsförordningen som innebär att det kan utses fler aktörer för provning och inspektioner vid typgodkännande av fordon.

Remiss av Framställan om ändring av fordonsförordningen (2009:211)

Finansdepartementet

Möjlighet för företag i Storbritannien att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd vid ett avtalslöst brexit

Åtgärder har vidtagits som innebär att värdepappersföretag som hör hemma i Storbritannien ska kunna fortsätta tillhandahålla tjänster till professionella kunder under en övergångsperiod efter landets utträde ur EU. Syftet är att vid ett avtalslöst utträde undanröja risken för ett avbrott i tillgången till finansiella tjänster som behövs för hantering av derivatkontrakt som svenska företag har ingått med en motpart i Storbritannien. 

Prop 2018/19:44 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

Fortsatt tillgång till internationella avvecklingssystem – anpassning med anledning av brexit av genomförandet av det s.k. finalitydirektivet. 

För att brexitanpassa det svenska genomförandet av det så kallade finalitydirektivet har ändringar införts i lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden och lagen om resolution.
Ändringarna innebär att utländska avvecklingssystem på vilka lagen i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska tillämpas och som därför inte omfattas av EU-direktiv om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper (benämnt finalitydirektivet) ska kunna likställas med system som omfattas av det direktivet. För avveckling som sker i likställda system ska det finnas samma skydd mot rättsliga risker som vid avveckling i system som omfattas av finalitydirektivet. 

Prop 2018/19:3 Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande