Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringsuppdrag om brexit

För att understödja Sveriges inspel i förhandlingsarbetet om brexit samt för att förbereda näringslivet och andra intressenter för de utmaningar som kommer, har regeringen givit myndigheter uppdrag att göra specifika analyser rörande det brittiska utträdet. Nedan kan du ta del av mer information.

Business Sweden har på uppdrag av regeringen kartlagt möjligheter till ökade utländska investeringar i Sverige till följd av Storbritanniens utträde ur EU.

Rapport: Internationella investeringar efter brexit – möjligheter för Sverige  

Sieps har på uppdrag av regeringen analyserat hur ett utträde inverkar på EU:s institutioner respektive vilka nya samarbetsmönster som kan bli aktuella i Europeiska unionens råd. Storbritannien har varit en för Sverige viktig allierad i många frågor inom ramen för EU-samarbetet.

Pressmeddelande: Uppdrag att analysera Brexits konsekvenser till Sieps

Rapport: Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige

Kommerskollegium har på uppdrag av regeringen analyserat och lämnat alternativ till hur handel med tjänster mellan EU och Storbritannien kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU och dess inre marknad. I uppdraget ingick även att lämna alternativ till hur tull-och handelsprocedurer för handel med varor kan regleras vid ett brittiskt utträde ur EU.

Kommerskollegium har också fått i uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om Sveriges intressen avseende varu- och tjänstehandeln i förhållande till Storbritannien efter Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen (Brexit).

Pressmeddelande: Regeringen ger Kommerskollegium i uppdrag att analysera framtida handelsrelationer efter Brexit

Läs rapporten på Kommerskollegiums webbplats

Pressmeddelande: Regeringen uppdrar Kommerskollegium att ta fram fördjupat kunskapsunderlag om svenska handelsintressen för kommande Brexit-förhandlingar

Läs uppföljande rapport på Kommerskollegiums webbplats

Universitets-och högskolerådet (UHR) har på uppdrag av regeringen analyserat potentiella konsekvenser för mobilitet och andra aktiviteter kopplade till samarbetet inom utbildnings- och ungdomsområdet mellan Sverige och Storbritannien. Analysen omfattar effekterna på möjligheten att volontärarbeta, studera och undervisa i Storbritannien och vice versa samt effekter för studieavgifter och studiestöd; samarbetsavtal mellan svenska och brittiska utbildningsinstitutioner; konsekvenser för tillämpningen av yrkeskvalifikationsdirektivet och eventuella följdeffekter för kompetensförsörjningen.

Vetenskapsrådet och Vinnova har på uppdrag av regeringen analyserat vad ett brittiskt utträde ur EU innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien. En första gemensam delrapport redovisades till regeringen i mars 2017. Delrapporten omfattar analyser av Storbritanniens deltagande och samverkan med Sverige i ramprogrammet samt bilateral samverkan. Vidare görs en första bedömning av möjliga konsekvenser (såväl negativa som eventuella möjligheter) vid ett utträde av Storbritannien.

Pressmeddelande: Brexits betydelse för fortsatt svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien analyseras

Delrapport: Forsknings- och innovationssamarbete i skuggan av Brexit – Regeringsuppdrag till Vetenskapsrådet och Vinnova

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) har fått i uppdrag att analysera vilka följder, särskilt för svenska intressen, som Storbritanniens utträde ur EU kan få för tillämpningen av tekniska regler i varuhandeln inom EU och mellan EU och Storbritannien. Analysen ska utformas utifrån olika scenarier, med vilket avses allt från en situation där Storbritannien lämnar EU utan något utträdesavtal till att det sluts ett eller flera avtal som medför att handeln i alla fall tillfälligt kan fortsätta under samma eller liknande villkor som i dagsläget. Swedac ska även analysera vilka avtalslösningar som är tänkbara och tekniskt sett möjliga för att tillfälligt eller tillsvidare underlätta handeln mellan Storbritannien och EU efter brexit.

Regeringsuppdrag till Swedac för att analysera varufrågor kopplade till Brexit 

Rapport: Brexit och tekniska regler för varor

Försäkringskassan har fått ett uppdrag att analysera vilka konsekvenser Storbritanniens utträde ur EU kommer att få för Försäkringskassans verksamhet. Analysen utgår både från konsekvenserna för den enskilde och konsekvenserna för myndighetens administration och ekonomi.

Pressmeddelande: Brexit påverkan på de svenska trygghetssystemen utreds

Pensionsmyndigheten har fått ett gemensamt uppdrag att analysera hur mekanismer som reglerar samordning av de sociala trygghetssystemen mellan EU och Storbritannien kommer att påverkas av Brexit.

Delrapport: Uppdrag att analysera konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU

Finansinspektionen har fått i uppdrag att analysera konsekvenserna av brexit för den svenska finansmarknaden kopplat till finansiell stabilitet och konsumentskydd.

Rapport: Konsekvenser av brexit för den svenska finansmarknaden

Papper: Finansiella tjänster och brexit (Kommerskollegium)