Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

På denna sida finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

Huvudscenariot är ett ordnat utträde med små förändringar för särskilt berörda medborgare

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om ett utträdesavtal och en politisk förklaring om ramarna för den framtida relationen är avslutad. Efter ett extra möte i Europeiska rådet den 25 november stod det klart att dessa texter hade accepterats av såväl EU-sidan som av Storbritannien. Nu följer godkännandeprocesser i det brittiska parlamentet och i Europaparlamentet. Utträdesavtalet innehåller ett kapitel om medborgarnas rättigheter.

Överenskommelsen om medborgarna innebär att deras situation förändras i mycket liten omfattning. Uppgörelsen täcker alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och sociala trygghetsförmåner såsom socialförsäkring, hälso- och sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, studiebidrag och olika former av familjeförmåner. Också erkännandet av utbildningsbevis och andra yrkeskvalifikationer omfattas.

Enligt överenskommelsen behåller medborgarna de rättigheter de har i dag. Svenskar och andra EU-medborgare kan fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig där före utgången av 2020 då övergångsperioden ska upphöra. Motsvarande bestämmelser gäller för britter i Sverige.   

Överenskommelsen innebär att texten till utträdesavtalet ska antas som direkt tillämplig lag i Storbritannien och kunna åberopas direkt av EU-medborgare i brittiska domstolar.

En oberoende myndighet i Storbritannien kommer att få rollen att övervaka att medborgarbestämmelserna i utträdesavtalet genomförs och tillämpas på rätt sätt. EU-medborgare i Storbritannien ska kunna vända sig till myndigheten med klagomål och myndigheten kommer att kunna föra talan i brittisk domstol för att upprätthålla sinarättigheter.

De EU-medborgare som önskar stanna i Storbritannien efter utträdet är skyldiga att ansöka om tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Storbritannien är i färd med att bygga upp ett system för registrering av unionsmedborgare (the EU Settlement Scheme). Informationsmaterial om ansökningsprocessen finns tillgängligt.

Motsvarande förberedelser pågår i Sverige. Närmare information om detta kommer att ges av de myndigheter som ansvarar för frågan.

Huvudscenariot är alltså ett ordnat utträde baserat på ett utträdesavtal. Ett avtalslöst utträde kan dock inte uteslutas varför beredskap för att hantera en sådan utveckling behöver finnas. Såväl på EU-nivå som i Sverige pågår ett arbete med att ha beredskap för att möta allvarliga konsekvenserna av ett oordnat utträde. Arbetet i Sverige sker i nära samarbete med ansvariga myndigheter.

Regeringen bedömer löpande utvecklingen och kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges.