Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

På denna sida finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

Huvudscenariot är ett ordnat utträde med små förändringar för särskilt berörda medborgare

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om ett utträdesavtal och en politisk förklaring om ramarna för den framtida relationen är avslutad. Efter ett extra möte i Europeiska rådet den 25 november stod det klart att dessa texter hade accepterats av såväl EU-sidan som av Storbritannien. Nu pågår godkännandeprocesser i det brittiska parlamentet och i Europaparlamentet. Utträdesavtalet innehåller ett kapitel om medborgarnas rättigheter.

Överenskommelsen om medborgarna innebär att deras situation förändras i mycket liten omfattning. Uppgörelsen täcker alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och sociala trygghetsförmåner såsom socialförsäkring, hälso- och sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, studiebidrag och olika former av familjeförmåner. Också erkännandet av utbildningsbevis och andra yrkeskvalifikationer omfattas.

Enligt överenskommelsen behåller medborgarna de rättigheter de har i dag. Svenskar och andra EU-medborgare kan fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig där före utgången av 2020 då övergångsperioden ska upphöra. Motsvarande bestämmelser gäller för britter i Sverige.   

Överenskommelsen innebär att texten till utträdesavtalet ska antas som direkt tillämplig lag i Storbritannien och kunna åberopas direkt av EU-medborgare i brittiska domstolar.

En oberoende myndighet i Storbritannien kommer att få rollen att övervaka att medborgarbestämmelserna i utträdesavtalet genomförs och tillämpas på rätt sätt. EU-medborgare i Storbritannien ska kunna vända sig till myndigheten med klagomål och myndigheten kommer att kunna föra talan i brittisk domstol för att upprätthålla sina rättigheter.

De EU-medborgare som önskar stanna i Storbritannien efter utträdet är skyldiga att ansöka om tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Storbritannien är i färd med att bygga upp ett system för registrering av unionsmedborgare (EU Settlement Scheme). Informationsmaterial om ansökningsprocessen finns tillgängligt.

Motsvarande förberedelser pågår i Sverige. Närmare information om detta kommer att ges av de myndigheter som ansvarar för frågan.

Vad händer vid ett avtalslöst utträde?

Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade avtalet. Med hänsyn till den pågående godkännandeprocessen finns det en tydlig risk för ett avtalslöst utträde varför beredskap för att hantera en sådan utveckling behöver finnas.

Hanteringen av de särskilt berörda medborgarna är en självklar del av den beredskapsplanering som genomförs i Regeringskansliet, i nära samarbete med berörda myndigheter.

För de britter som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten är den svenska regeringens förberedelser inriktade på att göra det möjligt för dessa att stanna kvar i Sverige på likartade villkor. Därmed skulle dessa medborgare direkt efter utträdet ges förutsättningar att fortsätta bo och arbeta i Sverige och ha tillgång till social trygghet, hälso- och sjukvård och utbildning. En sådan ansats ligger i linje med de åtgärder som EU-kommissionen rekommenderat i sitt meddelande om beredskapsarbetet från den 19 december 2018.

Genomförande av kommissionens handlingsplan för beredskapsarbetet den 19 december 2018

Inom EU är en ändring av viseringsförordningen under framtagande som syftar till att bevilja brittiska medborgare viseringsfrihet för kortare vistelser i Schengenområdet.

När det gäller svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien så avgörs villkoren främst av de beslut som fattas på brittisk sida. Den brittiska regeringen har gjort tydliga utfästelser om rättigheterna för denna grupp även efter ett avtalslöst utträde, senast i ett policypapper från den 6 december. Den svenska regeringen följer utvecklingen nära.

Policypapper från Storbritanniens regering om medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst brexit från den 6 december 2018

Arbete sker också i svensk regi. Den samordning av de sociala skyddssystemen, som finns inom EU ger vissa svenskar i Storbritannien rätt till ett antal svenska förmåner. Det handlar bland annat om barnbidrag, föräldrapenning och garantipension. Regeringen arbetar med åtgärder som under en övergångsperiod möjliggör fortsatta sådana utbetalningar till den aktuella gruppen. Inom ramen för de aktuella åtgärderna kommer det också att ges möjlighet att lägga samman perioder av arbete eller bosättning i Storbritannien och Sverige, som grund för en ansökan om förmån. Vidare ska kostnader för vård i Storbritannien kunna ersättas.

Regeländringar om medborgarna vid ett eventuellt avtalslöst utträde

Promemoria: Åtgärder för att mildra konsekvenser på det sociala området vid händelse av ett avtalslöst brexit – export av förmåner och täckning av kostnad för vård utförd i Storbritannien (22 januari 2019)

Promemoria: Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige - tidsbegränsad förordning om undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för de brittiska medborgare och deras familjemedlemmar som förlorar sin rätt att bo och arbeta i Sverige till följd av ett avtalslöst brexit (15 januari 2019)