Vad betyder brexit för de medborgare som särskilt berörs?

Uppdaterad

På denna sida finns information om vad brexit kommer att innebära för de särskilt berörda medborgarna. Det vill säga de svenskar och andra EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien och de britter som bor i Sverige eller i övriga EU27.

Hanteringen av de särskilt berörda medborgarna är en självklar del av den beredskapsplanering för ett avtalslöst utträde som genomförs i Regeringskansliet, i nära samarbete med berörda myndigheter.

Vad betyder ett avtalslöst utträde för svenskar bosatta i Storbritannien?

När det gäller svenskar och andra EU-medborgare bosatta i Storbritannien så avgörs villkoren främst av de beslut som fattas på brittisk sida. De som är bosatta i landet före utträdesdagen kommer att kunna bo kvar under förutsättning att de ansöker om det nya permanenta uppehållstillståndet, så kallat settled status, senast 31 december 2020. Mer information om detta finns på den brittiska regeringens hemsida och hemsidan för Sveriges ambassad i London – se länksamling till höger. 

När det gäller villkoren i övrigt för den aktuella gruppen har den brittiska regeringen gjort tydliga utfästelser, bland annat i ett policypapper från den 6 december 2018. Den nya brittiska regeringen har bekräftat att dessa utfästelser fortfarande gäller. Den svenska regeringen följer utvecklingen nära.

Policypapper om medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst brexit från den 6 december 2018 på Storbritanniens regerings webbplats

Arbetet för att underlätta för gruppen sker också i svensk regi. Den samordning av de sociala skyddssystemen, som finns inom EU ger vissa svenskar i Storbritannien rätt till ett antal svenska förmåner. Det handlar bland annat om barnbidrag, föräldrapenning och garantipension. Regeringen har tagit fram åtgärder som under en övergångsperiod möjliggör fortsatta sådana utbetalningar till den aktuella gruppen. Inom ramen för de aktuella åtgärderna kommer det också att ges möjlighet att lägga samman perioder av arbete eller bosättning i Storbritannien och Sverige, som grund för en ansökan om förmån. Vidare ska kostnader för vård i Storbritannien kunna ersättas i vissa fall.

Mot bakgrund av förlängningen av artikel 50-fristen till den 31 oktober 2019 arbetar regeringen med en teknisk justering av ovan regler som innebär att giltigheten av bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Storbritannien förlängs. Övergångsperioden är tänkt att pågå i sex månader räknat från och med månaden efter utträdesdatum.

Vad betyder ett avtalslöst utträde för britter bosatta i Sverige?

För de britter som befinner sig i Sverige med uppehållsrätt enligt EU-rätten har regeringen antagit regelverksändringar som gör att denna grupp tillfälligt undantas från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd. Under denna period kan de ansöka om uppehållstillstånd och samtidigt fortsätta vistas, studera och arbeta i Sverige. De ges också tillgång till social trygghet, hälso- och sjukvård och utbildning på liknande villkor som idag. Undantaget är tänkt att gälla i ett år.

Det pågår arbete i Regeringskansliet för att se över situationen för denna grupp, det vill säga britter som vistades i Sverige med uppehållsrätt före utträdet, utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det gäller bland annat de rättsliga förutsättningarna att fortsätta vistas och arbeta i Sverige även efter det att undantaget har upphört att gälla.

Ändringar i svenska regelverk för att hantera medborgarnas rättigheter vid ett avtalslöst utträde

De svenska författningsändringar rörande medborgarna som beslutats listas nedan under respektive ansvarigt departement. Som en följd av förlängningen av tidsfristen för artikel 50-perioden till den 31 oktober 2019 är några av de antagna åtgärderna föremål för tekniska justeringar, i syfte att senarelägga slutdatum. Uppdateringar kommer att publiceras löpande nedan. 

Justitiedepartementet

Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett avtalslöst brexit

Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Socialdepartementet

Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter brexit

Åtgärder för att mildra konsekvenser på socialförsäkringsområdet vid ett avtalslöst brexit

Erkännande av brittiska yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården vid avtalslöst brexit

Utbildningsdepartementet

Undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit

Icke folkbokförda britters fortsatta rätt att gå i svensk skola vid ett avtalslöst brexit

Infrastrukturdepartementet

Tillfälligt undantag i körkortsförordningen om brittiska körkorts giltighet i Sverige

Kommissionens faktablad för medborgarna om det inte blir något avtal

Om rättigheter för EU-medborgare som bor i Storbritannien om det inte blir något avtal på EU-kommissionens webbplats

Om rättigheter för brittiska medborgare som bor i EU om det inte blir något avtal på EU-kommissionens webbplats

Om resor mellan EU och Storbritannien om det inte blir något avtal på EU-kommissionens webbplats

Om studier och praktik i Storbritannien om det inte blir något avtal på EU-kommissionens webbplats

Om konsumenträttigheter om det inte blir något avtal på EU-kommissionens webbplats 

Hanteringen av medborgarnas rättigheter i det ordnade scenariot enligt utträdesavtalet

Om Storbritannien lämnar EU på basis av det framförhandlade utträdesavtalet, för närvarande föremål för godkännandeprocesser, regleras medborgarnas rättigheter av de bestämmelser som finns däri.

Utträdesavtalets kapitel om medborgarna innebär att deras situation förändras i mycket liten omfattning. Uppgörelsen täcker alla de frågor som berör medborgarna i deras vardag, det vill säga uppehållsrätt och sociala trygghetsförmåner såsom socialförsäkring, hälso- och sjukvård, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, studiebidrag och olika former av familjeförmåner. Också erkännandet av utbildningsbevis och andra yrkeskvalifikationer omfattas.

Enligt överenskommelsen kan svenskar och andra EU-medborgare fortsätta att bo, arbeta, studera och pensionera sig i Storbritannien. Även de som nyligen kommit till Storbritannien omfattas, liksom de som bosätter sig där före utgången av 2020 då övergångsperioden ska upphöra. Motsvarande bestämmelser gäller för britter i Sverige.