Vad betyder brexit för näringslivet?

Uppdaterad

EU-utträdet kommer att påverka företag som handlar med Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden. Näringslivet måste följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för alla tänkbara utfall.

Vad händer vid ett avtalslöst utträde?

Det finns en överhängande risk för att Storbritannien lämnar EU utan att utträdesavtalet godkänts. Om så sker skulle det enligt den tidtabell som gäller inträffa vid midnatt den 31 januari 2020.

Om Storbritannien lämnar utan att utträdesavtalet godkänts innebär det att landet formellt och praktiskt blir ett tredjeland i förhållande till EU. Övergångsperioden som anges i utträdesavtalet inträffar inte och EU-rätten kommer därför inte längre tillämpas i Storbritannien. Handelsrelationen med Storbritannien kommer i så fall att regleras på grundval av tillämpliga internationella principer och regler från exempelvis WTO. EU ska tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tulltariffer, tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda. Detta kan medföra förseningar vid transporter mellan EU och Storbritannien.

När det gäller exporten till Storbritannien vet vi inte med säkerhet vilka tullsatser som kommer att gälla.

Ett avtalslöst brittiskt utträde skulle också inverka på många andra områden, regelverk m.m. som påverkar förutsättningarna för att bedriva handel med Storbritannien. Det handlar exempelvis om transport- och logistikfrågor, produktregler för varor inklusive SPS-området, möjligheterna att överföra persondata, offentlig upphandling, immaterialrättsliga frågor, e-handel avtalsfrågor och förutsättningar för att bedriva tjänstehandel inklusive etableringar och förflyttningar av personal.

Hur kan företagen göra sig redo för brexit?

Regeringen uppmanar alla berörda företag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda sig för brexit. Med hänsyn till den osäkerhet som råder, bör detta innefatta beredskapsplanering för att hantera ett avtalslöst utträde.

Det är av vikt att det enskilda företaget håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen, analyserar sina specifika risker och vidtar nödvändiga åtgärder.

Flera myndigheter och andra organisationer tillhandahåller brexitinformation riktad till näringslivet. 

Länkar till myndigheter och andra organisationer som tillhandahåller information om brexit

Ordnat utträde enligt avtalet: övergångsperiod till och med 2020 

Om utträdesavtalet träder i kraft, kommer en övergångsperiod att ta vid då Storbritannien lämnar. Denna är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Under övergångsperioden fortsätter Storbritannien som om landet vore EU-medlem, men utan att delta i EU:s beslutsfattande. Landet ska alltså ingå i EU:s rättsordning och vara en del av inre marknaden och tullunionen. Perioden kommer att pågå från utträdet till utgången av 2020. I det ordnade scenariot kommer utträdet att ske den första dagen, månaden efter att utträdesavtalet ratificerats. Om parterna är överens om det, kan perioden förlängas en gång, ett eller två år och längst till utgången av 2022. Beslut om att förlänga övergångsperioden måsta fattas senast den 1 juli 2020.

Därefter är avsikten att den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien tar vid. Ramarna för denna har preciserats i parternas gemensamma politiska förklaring. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kan inledas så snart Storbritannien har lämnat EU.

När det gäller den framtida relationen är det parternas inriktning att nå en så nära förbindelse som möjligt med hänsyn till de förhandlingspositioner man har. Den brittiska regeringen har klargjort att man vill lämna EU:s inre marknad och tullunion. Även om parterna är överens om att nå arrangemang som så långt möjligt minimerar konsekvenserna av detta, måste man räkna med att det kommer att bli mera komplicerat för EU-baserade företag att handla med Storbritannien. 

När vet man säkert vad som blir utfallet?

Risken för ett avtalslöst utträde kan inte uteslutas förrän ett avtal faktiskt trätt i kraft. På brittisk sida förutsätts det brittiska parlamentets godkännande.