Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka företag som handlar med Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden. Näringslivet måste följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för alla tänkbara utfall. Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på ett utträdesavtal som bland annat innehåller bestämmelser om en övergångsperiod som löper fram till utgången av 2020. Ett avtalslöst utträde kan dock inte uteslutas.

Theresa May och Stefan Löfven står bredvid varandra. I bakgrunden syns den brittiska och den svenska flaggan samt EU-flaggan.
Theresa May och Stefan Löfven vid en presskonferens i Stockholm i samband med att May besökte Sverige. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Enligt den tidplan som gäller kommer Storbritannien att lämna EU den 30 mars 2019. Förhandlingsprocessen mellan EU och UK är inriktad på att avslutas under hösten, i god tid före utträdet den 30 mars 2019.

Huvudscenario: övergångsperiod till och med 2020

Om avtalet om utträde träder i kraft, kommer en övergångsperiod att ta vid då Storbritannien lämnar. Denna är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Under övergångsperioden fortsätter Storbritannien som om landet vore EU-medlem, men utan att delta i EU:s beslutsfattande. Man ska alltså ingå i EU:s rättsordning och vara en del av inre marknaden och tullunionen. Perioden kommer att pågå från utträdet den 30 mars 2019 till utgången av 2020.

Därefter är avsikten att den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien tar vid. Det är tänkt att ramarna för denna ska preciseras i den gemensamma politiska förklaring som parterna avser anta samtidigt som utträdesavtalet. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kan inledas först när Storbritannien har lämnat EU. 

När det gäller den framtida relationen är det parternas inriktning att nå en så nära förbindelse som möjligt med hänsyn till de förhandlingspositioner man har. Den brittiska regeringen har klargjort att man vill lämna EU:s inre marknad och tullunion. Även om Storbritannien också vill se arrangemang för att minimera konsekvenserna av detta, måste man räkna med att det kommer att bli mera komplicerat för EU-baserade företag att handla med Storbritannien.

Scenario 2: avtalslöst utträde den 30 mars 2019

Det kan inte uteslutas att utträdesprocessen avslutas utan att något avtal kan sättas i kraft. Storbritannien blir då formellt och praktiskt ett tredjeland i förhållande till EU. Det blir ingen övergångsperiod och EU-rätten upphör den 30 mars 2019 att tillämpas i förhållande till Storbritannien. Handelsrelationen med Storbritannien kommer i så fall att regleras på grundval av tillämpliga internationella principer och regler från exempelvis WTO. EU ska tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tullkontroller och kontroller av EU:s normer, vilket kan medföra förseningar vid transporter.

När vet man säkert vad som blir utfallet?

Ambitionen hos såväl EU som Storbritannien är att förhandlingsprocessen kan avslutas under hösten 2018. Sedan gäller för EU att avtalet ingås av rådet efter godkännande av Europaparlamentet och på brittisk sida förutsätts det brittiska parlamentets godkännande. Risken för ett avtalslöst utträde kan inte uteslutas förrän ett avtal faktiskt trätt i kraft.

Hur kan företagen göra sig redo för brexit?

Regeringen uppmanar alla berörda företag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda sig för brexit. Detta bör innefatta beredskapsplanering för att hantera ett avtalslöst utträde.

Det är av vikt att det enskilda företaget håller sig uppdaterad om förhandlingsutvecklingen, analyserar sina specifika risker och vidtar nödvändiga åtgärder.

Regeringen bedömer fortlöpande utvecklingen och kommer att informera allmänheten via sedvanliga kanaler när ny information är tillgänglig. 

Brexit – överenskommelse mellan förhandlarna om utträdesavtalet

Den 14 november 2018 nådde EU-kommissionens och Storbritanniens förhandlare en överenskommelse om hela utträdesavtalet och en stomme till en politisk deklaration om det framtida samarbetet mellan EU och Storbritannien. Samma dag meddelade premiärminister Theresa May att den brittiska regeringen godkänt överenskommelsen. Vid ett extra toppmöte den 25 november ska EU:s stats- och regeringschefer ta ställning till om Europeiska rådet kan ställa sig bakom avtalet och godkänna den gemensamma deklarationen om det framtida samarbetet.