Vad betyder brexit för näringslivet?

EU-utträdet kommer att påverka företag som handlar med Storbritannien eller på annat sätt berörs av det brittiska deltagandet i den inre marknaden. Näringslivet måste följa förhandlingsutvecklingen och förbereda sig för alla tänkbara utfall. Huvudscenariot är ett ordnat utträde baserat på det framförhandlade avtalet. Med hänsyn till den pågående godkännandeprocessen finns det alltjämt en tydlig risk för ett avtalslöst utträde.

Theresa May och Stefan Löfven står bredvid varandra. I bakgrunden syns den brittiska och den svenska flaggan samt EU-flaggan.
Theresa May och Stefan Löfven vid en presskonferens i Stockholm i samband med att May besökte Sverige. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Vad händer vid ett avtalslöst utträde?

Det finns en tydlig risk för att Storbritannien lämnar EU utan att utträdesavtalet godkänts. Om så sker skulle det enligt den tidtabell som gäller inträffa vid midnatt den 31 oktober. Vidare gäller att Storbritannien kommer att lämna EU den 1 juni om landet är medlem av unionen vid tiden för valen till Europaparlamentet den 23 – 26 maj och inte arrangerar egna val.  

Om Storbritannien lämnar utan att utträdesavtalet godkänt innebär det att landet formellt och praktiskt blir ett tredjeland i förhållande till EU.  Övergångsperioden som anges i utträdesavtalet inträffar inte och EU-rätten upphör att tillämpas i förhållande till Storbritannien vid tidpunkten för utträdet. Handelsrelationen med Storbritannien kommer i så fall att regleras på grundval av tillämpliga internationella principer och regler från exempelvis WTO. EU ska tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda. Detta kan medföra förseningar vid transporter.

När vet man säkert vad som blir utfallet?

Risken för ett avtalslöst utträde kan inte uteslutas förrän ett avtal faktiskt trätt i kraft. På brittisk sida förutsätts det brittiska parlamentets godkännande.

Regeringen, som löpande bedömer utvecklingen, kommer i sin kommunikation med Sveriges invånare och med alla samhällsaktörer att ge de besked som kan ges.

Hur kan företagen göra sig redo för brexit?

Regeringen uppmanar alla berörda företag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda sig för brexit. Med hänsyn till den osäkerhet som råder, bör detta innefatta beredskapsplanering för att hantera ett avtalslöst utträde.

Det är av vikt att det enskilda företaget håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen, analyserar sina specifika risker och vidtar nödvändiga åtgärder.

Flera myndigheter och andra organisationer tillhandahåller brexitinformation riktad till näringslivet.

Länkar till myndigheter och andra organisationer som tillhandahåller information om brexit

Frågeunderlag på Kommerskollegiums webbplats
Tullverkets brexitinformation
Skatteverkets webbplats: Så kan du påverkas av Brexit
Swedacs brexitinformation
Business Sweden webbplats: Information om brexit
Brexitsida på webbplatsen Verksamt.se
Läkemedelsverkets brexitsida
Livsmedelsverkets brexitsida
Jordbruksverkets brexitinformation
Bolagsverkets brexitinfomation

Transportstyrelsen 
Datainspektionen
Finansinspektionen 
Patent- och registreringsverket 

EU-kommissionens brexitchecklista för företag
EU-kommissionens broschyr om hantering av tullfrågor om det inte blir något avtal (på engelska)
EU-kommissionens samlade information om brexitförberedelser
Brittiska regeringens information om no deal-förberedelser
Frågor om de särskilt berörda medborgarna

Ordnat utträde enligt avtalet: övergångsperiod till och med 2020

Om utträdesavtalet träder i kraft, kommer en övergångsperiod att ta vid då Storbritannien lämnar. Denna är tänkt att ge tid för anpassning till det som så småningom blir den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien. Under övergångsperioden fortsätter Storbritannien som om landet vore EU-medlem, men utan att delta i EU:s beslutsfattande. Landet ska alltså ingå i EU:s rättsordning och vara en del av inre marknaden och tullunionen. Perioden kommer att pågå från utträdet till utgången av 2020. I det ordnade scenariot kommer utträdet att ske den första dagen, månaden efter att utträdesavtalet ratificerats Om parterna är överens om det, kan perioden förlängas en gång, ett eller två år och längst till utgången av 2022. Beslut om att förlänga övergångsperioden måsta fattas senast den 1 juli 2020.

Därefter är avsikten att den framtida förbindelsen mellan EU och Storbritannien tar vid. Ramarna för denna har preciserats i parternas gemensamma politiska förklaring. Förhandlingar om avtal som reglerar den framtida relationen kan inledas så snart Storbritannien har lämnat EU.

När det gäller den framtida relationen är det parternas inriktning att nå en så nära förbindelse som möjligt med hänsyn till de förhandlingspositioner man har. Den brittiska regeringen har klargjort att man vill lämna EU:s inre marknad och tullunion. Även om parterna är överens om att nå arrangemang som så långt möjligt minimerar konsekvenserna av detta, måste man räkna med att det kommer att bli mera komplicerat för EU-baserade företag att handla med Storbritannien.