Innehållet publicerades under perioden

-

En ny relation mellan EU och Storbritannien

Uppdaterad

När Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020 inleddes den övergångsperiod som löper till slutet av 2020. När övergångsperioden tar slut är det tänkt att den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska ta vid.

Hans Dahlgren och Anna Hallberg står mittemot varandra inomhus.
EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Foto; Ninni Andersson/Regeringskansliet

Utgångspunkt för förhandlingen

Grunden för förhandlingen är den gemensamma politiska förklaring som parterna kom överens om i oktober 2019. Därtill har EU antagit ett mandat för chefsförhandlare Barnier och den brittiska regeringen har i en särskild publikation redogjort för sin ansats för förhandlingarna.  

Förklaringen om den framtida relationen 

Den gemensamma politiska förklaringen, som inte är rättsligt bindande, sammanfattar vad parterna ser framför sig ska utgöra den framtida relationen. Den lägger grunden för ett ambitiöst, brett och djupt partnerskap som omfattar handel, ekonomiskt samarbete och säkerhet. Den består av 141 punkter uppdelat på sex huvudsakliga områden:

 1.  Introduktion: Anger grundläggande målsättningar med mera.
 2. Utgångspunkten för samarbetet: Fastslår de gemensamma värden och områden av gemensamt intresse med mera som ska utgöra grund för relationen.
 3. Ekonomiskt partnerskap: Anger ambitionen inom ett antal olika områden: varor; tjänster och investeringar; finansiella tjänster; digitala frågor; kapitalrörelser och betalningar; immaterialrätt och offentlig upphandling; mobilitet; transport, energi, fiskemöjligheter, globalt samarbete samt gemensamma spelregler för öppen och rättvis konkurrens.
 4. Säkerhetspartnerskap: Avhandlar ambitionen för samarbeten rörande inre och yttre säkerhet.
 5. Institutionella och andra horisontella arrangemang: Preciserar strukturen för förbindelsen och huvudbeståndsdelar i en kommande tvistlösningsmekanism.
 6. Processen framåt: Siktet inställs på att den framtida relationen är på plats vid utgången av 2020.

Här kan du ta del av den politiska förklaringen:

Den politiska förklaringen om den framtida relationen på Eur-lexs webbplats (på engelska)

EU:s förhandlingsmandat

Den 25 februari antog Allmänna rådet EU:s förhandlingsmandat för förhandlingarna om ett nytt partnerskap med Storbritannien. Mandatet definierar omfattningen och villkoren för det partnerskap EU vill se med Storbritannien och följer den politiska förklaringen. Mandatet är heltäckande och omfattar alla områden av intresse för förhandlingarna, däribland handel och ekonomiskt samarbete, inre- och yttre säkerhet och tematiska samarbeten. Mandatet omfattar 172 punkter och är uppdelat i sju delar.

 • Del I innehåller inledande bestämmelser som anger de gemensamma värden partnerskapet bör baseras på samt om beslut om adekvat dataskydd.
 • Del II handlar om det ekonomiska partnerskapet, med ett frihandelsavtal för varor och tjänster i fokus samt om finansiella tjänster, dataflöden, immateriella rättigheter och offentlig upphandling. Här anges även mandatet för fiskeavtalet, personrörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen, transportfrågor och för rättvisa konkurrensvillkor inom statsstöds-, miljö-, arbetsrätts- och skatteområdet.
 • Del III behandlar säkerhetssamarbetet, såväl inre- som yttre, och fokuserar på fungerande och nära samarbetsformer.
 • Del IV innehåller strukturen för tillsyn av avtalet och för tvistlösningsmekanismer. 
 • De tre sista delarna behandlar processrelaterade frågor.

EU:s förhandlingsmandat finns att ta del av här:

EU:s förhandlingsmandat för den framtida relationen med Storbritannien på Europeiska rådets webbplats (på engelska)

Storbritanniens förhandlingsansats

Den 27 februari publicerade den brittiska regeringen sin ansats för vad den nya relationen bör innehålla och behandla. Storbritanniens förhandlingsansats finns tillgänglig här:

Brittiska regeringens förhandlingsansats för en ny relation på gov.uk

Förhandlingen om en ny relation

Ramverk för förhandlingarna

Det är EU-kommissionen med chefsförhandlare Michel Barnier i spetsen som förhandlar på EU:s vägnar med Storbritannien. Parterna har tillsammans kommit överens om ramvillkor för hur förhandlingarna ska genomföras som bland annat anger att förhandlingarna ska struktureras runt elva förhandlingsbord enligt följande:

 1. Varuhandel
 2. Tjänstehandel, kapital och andra frågor
 3. Rättvisa konkurrensvillkor
 4. Transport
 5. Energi och samarbete om civil kärnkraft
 6. Fiske
 7. Personrörlighet och samordning av sociala trygghetssystem
 8. Polisiärt och straffrättsligt samarbete
 9. Tematiskt samarbete
 10. Deltagande i unionsprogram
 11. Horisontella arrangemang och tillsyn och tvistlösning

Ramvillkoren anger även planeringen för förhandlingsrundor fram till sommaren. Tidsplanen har dock reviderats med anledning av coronavirusets utbrott i Europa.

Ramvillkoren finns tillgängliga på Kommissionen s webbplats (på engelska)

Kommissionens utkast till avtalstext för ett nytt partnerskap

Kommissionen har förberett och publicerat ett första förhandlingsbud i form av ett utkast till avtalstext för det nya partnerskapet, med ett separat kapitel om yttre säkerhet. Utkastet baseras på det mandat medlemsstaterna gav kommissionen den 25 februari.

Avtalsutkasten finns att läsa här:

Den brittiska regeringens utkast till avtalstexter

Även den brittiska regeringen har publicerat utkast till avtalstexter för en ny relation. Texterna består av tolv separata avtalstexter om följande ämnesområden:

 • Handel
 • Fiske
 • Flygtransporter och -säkerhet
 • Energi
 • Samordning av de sociala trygghetssystemen
 • Samarbete om kärnenergi
 • Polis- och straffrättsligt samarbete
 • Samarbete om irreguljära migranter

De brittiska avtalsutkasten finns att läsa här:

Utkast till avtal om en ny relation på den brittiska regeringens webbplats (på engelska)