Satsning på brottsförebyggande arbete

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå och driver därför en nationell satsning på det brottsförebyggande området. Regeringen satsar 15 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer och utveckla Brottsförebyggande rådets (Brå) pådrivande roll på nationell nivå i det brottsförebyggande arbetet. Ytterligare 25 miljoner avsätts årligen för inrättande av regionala samordnare vid länsstyrelserna. Ett nytt nationellt brottsförebyggande program (Tillsammans mot brott) med målsättningar för både rättsväsendet och andra politikområden presenterades i mars 2017. Brå och länsstyrelserna ska bidra till att nå ut med och medverka i genomförandet av programmet.

Ansvariga statsråd
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Justitie­departementet

Om satsningen på brottsförebyggande arbete

  • Det brottsförebyggande programmet

    Foto: Christofer Dracke/Folio

    Det övergripande syftet med programmet är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Med gemensamma målsättningar för det brottsförebyggande arbetet inom berörda politikområden bildas en gemensam grund för utvecklingsarbetet. Programmet ska också bidra till att stimulera fler berörda aktörer att vidta brottsförebyggande åtgärder och att öka samverkan, såväl på nationell som på regional och lokal nivå. I programmet ges en samlad beskrivning av brottsförebyggande arbete och en inriktning för hur man kan arbeta kunskapsbaserat. Programmet ska bidra till att uppnå regeringens mål för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka tryggheten.

  • Många aktörer bidrar i det brottsförebyggande arbetet

    Foto: Kriminalvården, Lars Hedelin/Polismyndigheten

    Programmet riktar sig till en bred målgrupp såsom myndigheter, landsting, kommuner, forskare, näringslivet och det civila samhällets organisationer. Många aktörer i samhället, både offentliga och privata, kan bidra till att förebygga brott. För vissa av dem är det brottsförebyggande arbetet en integrerad del av kärnverksamheten. Andra aktörer bedriver verksamhet med andra huvudsyften men kan ändå aktivt bidra i det brottsförebyggande arbetet. En del aktörer har ett i huvudsak nationellt fokus medan andra verkar på regional eller lokal nivå. Vissa arbetar direkt gentemot medborgarna och andra som stöd för professionella.

Fakta: Satsningen på brottsförebyggande arbete

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå och driver därför en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet. Regeringen satsar 15 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer och utveckla Brå:s pådrivande roll i det brottsförebyggande arbetet. Ytterligare 25 miljoner avsätts årligen för inrättande av regionala samordnare vid länsstyrelserna. Ett nytt nationellt brottsförebyggande program med ett flertal åtgärder, både inom och utanför rättsväsendet, presenterades den 21 mars 2017.

Regeringens målsättningar för det brottsförebyggande arbetet

Foto: Christoffer Dacke, Lars Hedelin, Johan Göransson, Lars Pehrson

Målsättningar med det brottsförebyggande arbetet

Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. En viktig del i arbetet för att uppnå detta mål utgörs av det brottsförebyggande arbetet. Regeringens målsättning med ett nytt brottsförebyggande program är att skapa förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Foto: Caia Image/Folio

Målsättningar för ökad kunskap

Att det brottsförebyggande arbetet bedrivs mer kunskapsbaserat och kontinuerligt följs upp och utvärderas. Att kopplingen mellan forskning och praktik förstärks. Att fler aktörer har kunskap om och bidrar till att förebygga brott. Att medvetenheten ökar på såväl nationell som lokal nivå om vilka politiska beslut som kan ha effekter på brottsligheten.

Foto: Lars Hedelin/Polismyndigheten

Målsättningar för utvecklad samverkan

Att samverkan med fokus på att förebygga brott utvecklas mellan berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Att samverkan i högre grad utgår från identifierade lokala behov. Att fler aktörer involveras i samverkan kring brottsförebyggande frågor. Att samverkan omfattar både socialt och situationellt brottsförebyggande arbete.

Foto: Lars Hedelin/Polismyndigheten

Målsättningar för att minska motivationen att begå brott

Att skyndsamma och samordnade insatser riktas till barn och unga som bedöms vara i riskzonen för att hamna i kriminalitet. Att den som vill lämna ett liv i kriminalitet ges nödvändigt stöd. Att risken för att den som har begått brott återfaller i ny brottslighet efter avtjänat straff ska minska. Att det utvecklas effektiva förebyggande metoder för behandling av våldsutövare.

Foto: Jeppe Gustafsson/TT

Målsättningar för att öka formell och informell kontroll

Att utveckla rättsväsendets arbete för att öka upptäcktsrisken. Att myndigheter utanför rättsväsendet i högre grad bidrar till att stärka samhällets kontrollfunktioner. Att näringslivets bidrag till ökad upptäcktsrisk utvecklas. Att fler enskilda ges möjlighet att bidra i det brottsförebyggande arbetet.

Foto: Ulf Hinds

Målsättningar för att begränsa tillgängligheten till lämpliga brottsobjekt

Att medvetenheten ökar hos de aktörer som på olika sätt tillverkar, säljer, innehar eller på annat sätt är ansvariga för stöldbegärliga objekt om hur de kan bidra till att minska risken för brott. Att fler åtgärder vidtas för att motverka efterfrågan på stulna varor. Att den som ansvarar för en verksamhet, tjänst eller plats där brott riskerar att begås blir medveten om vikten av förebyggande åtgärder. Att brottsförebyggande aspekter beaktas i fysisk planering liksom vid ny- eller ombyggnation av bostäder och offentliga miljöer.

Genomförande och uppföljning

Brottsförebyggande rådets logotyp

Brås ansvar för stöd och samordning på nationell nivå har förstärkts

Regeringen har förstärkt Brås ansvar för nationellt stöd och samordning. Detta är en långsiktig satsning och syftar till att skapa en hållbar struktur för samhällets utveckling av ett mer kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. Inom ramen för detta arbete ska Brå inrätta en nationell nätverksstruktur med berörda myndigheter. Brå ska årligen lämna en rapport till regeringen om hur det brottsförebyggande arbetet bedrivits. Rapporten ska beskriva Brås eget arbete, men även ge en övergripande bild av det brottsförebyggande arbete som i övrigt har bedrivits på lokal, regional och nationell nivå. Rapporten ska belysa vad insatserna har lett till och lyfta fram de mest centrala utvecklingsbehoven. Brås årliga rapporter kommer att vara ett viktigt underlag till regeringens uppföljning av programmet. Den första rapporten lämnades i mars 2017.

Foto: Scanpix/Ulf Palm

Länsstyrelserna får en roll i det brottsförebyggande arbetet

Sedan den 1 januari 2017 har länsstyrelserna ansvar för samordning och stöd inom det brottsförebyggande området på regional nivå. Länsstyrelserna ska bl.a. bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas och stödja kompetensutveckling och kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder. Länsstyrelserna ska årligen lämna en samlad redovisning till Brå av det arbete som bedrivits lokalt och regionalt inom respektive län. På detta sätt kan även lokal kunskap tillgodogöras och bidra till utvecklingen på nationell nivå. Denna redovisning blir ett viktigt underlag för Brås arbete på nationell nivå. Tillsammans ska Brå och länsstyrelserna verka för att programmet får genomslag i landet hos samtliga berörda aktörer.

Foto: Regeringskansliet

Uppföljning av programmet

Regeringens ambition är att det brottsförebyggande programmet ska utgöra en plattform för ett kunskapsbaserat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela landet. För att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med den inriktning som programmet anger kommer det att följas upp på ett systematiskt sätt. Detta kommer att ske dels genom redovisningar från berörda myndigheter av hur arbetet har bedrivits och vilka åtgärder som har vidtagits, dels genom den årliga återrapporteringen från Brå och länsstyrelserna. Det är angeläget att alla politikområden är delaktiga i uppföljningen inom ramen för sina verksamhetsområden. Parallellt med detta kommer Justitiedepartementet regelbundet att sammankalla en grupp av forskare för att följa utvecklingen inom det kriminalpolitiska området. Regeringen har även för avsikt att återkomma med en ny skrivelse när programmet varit i kraft en tid för att beskriva utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 102 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida