Målsättningar för utvecklad samverkan

Foto: Lars Hedelin/Polismyndigheten

Målsättningar

  • Att samverkan med fokus på att förebygga brott utvecklas mellan berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
  • Att samverkan i högre grad utgår från identifierade lokala behov.
  • Att fler aktörer involveras i samverkan kring brottsförebyggande frågor.
  • Att samverkan omfattar både socialt och situationellt brottsförebyggande arbete.

Samverkan med fokus på att förebygga brott

En avgörande faktor för ett effektivt och långsiktigt brottsförebyggande arbete är att det bedrivs i nära samverkan mellan Polismyndigheten och andra berörda aktörer. Fokus i samverkan bör ligga på att förebygga brott. Om syftet blir för brett finns risken att de brottsförebyggande aspekterna prioriteras ner till förmån för andra frågor. Det är också viktigt att det brottsförebyggande arbetet ges en självständig plats i den lokala samverkan för att säkersälla långsiktighet och struktur.

Utveckling av lokala brottsförebyggande råd eller liknande

I de flesta kommuner finns någon form av strategisk samverkansorganisation som kan ha olika namn, exempelvis lokalt brottsförebyggande råd, trygghetsråd eller folkhälsoråd. Polismyndigheten deltar i princip alltid i denna samverkan. Detta är en bra samverkansmodell som behöver finnas i någon form i alla kommuner. Rådet och dess ledamöter bör ha mandat från respektive organisation för att kunna driva på och utveckla det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå så att det leder fram till konkreta brottsförebyggande aktiviteter.

Brå har konstaterat att arbetet inom ramen för råden behöver utvecklas. Utifrån de lokala behov som identifierats bör till exempel en breddning av arbetet kunna ske till att omfatta situationella aspekter av brottsförebyggande arbete i högre utsträckning. Fler aktörer behöver också involveras för att arbetet ska bli effektivt, exempelvis andra förvaltningar inom kommunerna och forskare. Även det civila samhällets organisationer och näringslivet skulle kunna involveras i större utsträckning.

Vikten av en pådrivande funktion i kommunerna

Effektiv samverkan förutsätter att det finns en funktion som håller ihop och driver på det lokala arbetet. Inom Polismyndigheten har kommunpolisen till uppgift att driva på och vara en motor i polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att bl.a. säkra kontinuitet i samverkan med kommunerna och andra lokala aktörer. Avgörande för ett effektivt lokalt brottsförebyggande arbete är också att kommunen utser en motsvarande funktion i form av en brottsförebyggande samordnare som får ett tydligt mandat från kommunledningen och att denna funktion ges tillräckliga resurser för att kunna vara en pådrivande kraft i den kommunala organisationen.

Samverkansöverenskommelser och medborgarlöften

Det finns i dag samverkansöverenskommelser med Polismyndigheten i närmare 90 procent av landets kommuner. Brå har konstaterat att det finns en stor potential för att utveckla överenskommelserna. Polismyndigheten och kommunerna behöver arbeta mer kunskapsbaserat och göra en ordentlig analys av orsakerna till brottsproblemen. Det är också viktigt att överenskommelserna leder fram till konkreta brottsförebyggande aktiviteter, liksom att en ordentlig uppföljning genomförs. Polismyndigheten har också tillsammans med kommunerna tecknat så kallade medborgarlöften i nästan alla landets kommuner. Dessa bidrar till att öka den polisiära förankringen i lokalsamhället och utgår ifrån medborgardialoger där lokalsamhället får en möjlighet att beskriva vilka problem som upplevs angelägna att åtgärda. Medborgardialoger bidrar också till att engagera och involvera civilsamhället i det brottsförebyggande arbetet.

Samverkan mot organiserad brottslighet

Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer är avgörande för att bekämpa organiserad brottslighet. En myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet har pågått sedan 2009 och inkluderar tolv myndigheter inom och utanför rättsväsendet. Samverkan har bedömts vara framgångsrik men det har identifierats ett behov av att utveckla satsningen till att i större utsträckning än tidigare innefatta myndighetssamverkan på lokal nivå. Satsningen bör också koordineras bättre med annat brottsförebyggande arbete som i dag sker mellan bland annat polis, kommun och andra aktörer på lokal nivå. Ett särskilt fokus ska riktas mot den speciella problematik som återfinns i särskilt utsatta områden.

Regeringen ska verka för

  • att samarbetet mellan berörda myndigheter på det brottsförebyggande området fördjupas,
  • att fler aktörer i samhället aktivt bidrar till ett effektivt brottsförebyggande arbete,
  • att samverkan i de lokala brottsförebyggande råden eller motsvarande i högre utsträckning omfattar även situationellt brottsförebyggande arbete,
  • att samverkansöverenskommelserna utvecklas och i högre utsträckning utgår från lokala behov, och
  • att samverkan mot organiserad brottslighet utvecklas ytterligare.