Samråd med berörda aktörer

För att inhämta underlag för det nationella brottsförebyggande programmet tog regeringen del av erfarenheter och synpunkter från många aktörer i samhället; myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer i det civila samhället.

Regeringen har under 2015 och 2016 haft samråd med aktörer som arbetar inom det brottsförebyggande området. Regeringen har samlat myndigheter, ideella organisationer och representanter från näringslivet och forskarvärlden till dialoger om hur arbetet ska utvecklas.

2016 och 2017 reste justitie- och migrationsminister Morgan Johansson runt i landet och träffade kommuner och polisen för att ta del av lokala kunskaper och förslag.

Tisdagen 21 mars 2017 överlämnades skrivelsen 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program till riksdagen.

Skr. 2016/17:126 Tillsammans mot brott - ett nationellt brottsförebyggande program

Det nationella programmet kommer att följas upp på ett systematiskt sätt. Detta kommer att ske dels genom redovisningar från berörda myndigheter av hur arbetet har bedrivits och vilka åtgärder som har vidtagits, dels genom den årliga återrapporteringen från Brå och länsstyrelserna.