Cirkulär ekonomi

Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  • Förslag för minskad miljöpåverkan från engångsplast remitteras

    Marin nedskräpning och andra negativa miljöeffekter av plast hör till vår tids stora miljöutmaningar. De senaste årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Regeringen tillsatte tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna en bokstavsutredning med uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring problematiken med engångsplast i samband med genomförandet av engångsplastdirektivet. Utredningens förslag ska nu remitteras.

Initiativ och åtgärder för omställningen till en cirkulär ekonomi

Per Bolund tar emot förslag för en cirkulär omställning

I dag presenterar Delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga rapport för miljö- och klimatminister Per Bolund vid en webbsändning.

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett pantsystem för småelektronik, som mobiler eller läsplattor, kan se ut. Syftet med utredningen är att öka insamlingen och återvinningen av elavfall och på så sätt bidra till giftfria, resurseffektiva kretslopp och en cirkulär ekonomi

Nya nationella mål påskyndar omställningen till en cirkulär ekonomi

Regeringen har idag beslutat om fyra nya etappmål för att minska matsvinnet, samt öka återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar. De bidrar till att resurser används mer effektivt, vilket minskar klimatpåverkan och är en del i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Nya lösningar för verksamheters avfall ska bidra till en cirkulär ekonomi

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall.

Återvinning och återbruk ska öka genom nya regler

Regeringen har fattat beslut om en lång rad bestämmelser som anpassar svensk rätt till EU-lagstiftningen om avfall. Det gäller bland annat höjda mål för materialåtervinning, nya krav på bygg- och rivningsavfall samt åtgärder som förebygger avfall. Samtidigt meddelar regeringen att den avser senarelägga ikraftträdandet av regler för insamling av visst avfall.

Textilbranschen föreslås ta över ansvarat för textilavfallet

Idag lämnade Utredningen om producentansvar för textil över sitt betänkande till regeringen med förslag som innebär att ansvaret för textilavfallet flyttas från kommunerna till producenterna. Enligt januariavtalet ska ett producentansvar för textilier införas. Utredningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning

Sverige ska gå före på klimat- och miljöområdet och bli världens första fossilfria välfärdsland. Näringslivet står för en betydande del av utsläppen samtidigt som de är en avgörande del av lösningen. Samverkansprogrammet ska bidra till näringslivets klimatomställning.

Myndighetssamarbete ska stödja hållbara batterier för elektrifieringen

Regeringen har gett Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SGU i uppdrag att stödja utveckling av verksamheter i Sverige som kan bidra till en hållbar, konkurrenskraftig och resurseffektiv batteriproduktion. Den ökade elektrifieringen behövs för att klara klimatmålen.

Innehåll om regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

Prenumerera

Totalt 30 träffar.