Foto: Regeringskansliet

Cirkulär ekonomi

Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  • Lättare för hushåll i hela Sverige att lämna förpackningar till återvinning

    Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret.

  • Nya regler för att få fler att återvinna elutrustning

    Det pågår en grön industriell revolution som kräver mer mineral och metaller. Att ställa om till en cirkulär ekonomi innebär att befintliga resurser behöver användas på ett effektivt sätt. Regeringen har beslutat om nya regler från årsskiftet för att öka återanvändningen av elutrustning.

Initiativ och åtgärder för omställningen till en cirkulär ekonomi

Lättare för hushåll i hela Sverige att lämna förpackningar till återvinning

Alla hushåll ska få insamling av plast, papper, glas och metall i närheten av hemmet. Samma insamling ska också finnas på större populära platser utomhus. Kommunerna tar över ansvaret.

Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Det nya systemet innebär nya roller för kommuner och producenter.

Sveriges handlingsplan för plast - en del av den cirkulära ekonomin

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast - ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. 

Utredning om hur ekonomiska styrmedel kan främja omställningen till en cirkulär ekonomi ska tillsättas

Att driva på den gröna industriella revolutionen är en av regeringens högst prioriterade frågor. Regeringen har därför beslutat att en kommitté ska tillsättas för att utreda inom vilka områden och på vilka sätt ekonomiska styrmedel kan användas för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi.

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram i klimatomställningen

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast - ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. Ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb.

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär och fossilfri ekonomi. Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor årligen.

Tidplan för genomförande av engångsplastdirektivet i Sverige

Enligt engångsplastdirektivet ska vissa delar av direktivet vara genomförda och tillämpas från den 3 juli 2021. Men beslut om samtliga delar av direktivet kommer tidigast kunna fattas efter 1 november 2021

En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin - för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa, COM (2020) 98.

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Innehåll om regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 53 träffar.