Foto: Regeringskansliet

Cirkulär ekonomi

Regeringen arbetar med att främja omställningen till en cirkulär ekonomi på flera sätt, bland annat genom en övergripande strategi för cirkulär ekonomi, genom lagstiftning för avfallsområdet och genom nya etappmål. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

  • Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram i klimatomställningen

    Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast - ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. Ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb.

  • Bättre insamling av förpackningar sparar resurser

    Regeringen remitterar idag promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter. Promemorian innehåller flera förslag som ska reglera insamlingen av olika slags förpackningsavfall från hushåll och verksamheter, samt grundläggande frågor om ansvar och finansiering.

Initiativ och åtgärder för omställningen till en cirkulär ekonomi

Sveriges handlingsplan för plast - en del av den cirkulära ekonomin

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast - ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. 

Sveriges första handlingsplan för plast – ett stort steg för att ligga längst fram i klimatomställningen

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast - ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön. Ett stort steg för att Sverige ska ligga längst fram i klimatomställningen och skapa nya gröna jobb.

Ökat fokus på cirkulär och fossilfri upphandling

Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg i omställningen till cirkulär och fossilfri ekonomi. Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor årligen.

Tidplan för genomförande av engångsplastdirektivet i Sverige

Enligt engångsplastdirektivet ska vissa delar av direktivet vara genomförda och tillämpas från den 3 juli 2021. Men beslut om samtliga delar av direktivet kommer tidigast kunna fattas efter 1 november 2021

Hållbar användning av engångsplast - frågor och svar

Regeringen vill se ett hållbart användande av engångsplast och har fattat en rad beslut som innebär att Sverige både genomför EU:s engångsplastdirektiv och vidtar ytterligare några nationella åtgärder. Det handlar om produkter som inte ska finnas på marknaden framöver, att ersätta med bättre alternativ, att öka återvinningen samt att vidta åtgärder som minskar nedskräpningen.

En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin - för ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa, COM (2020) 98.

Remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på Miljödepartementets remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet

Remiss av SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil

Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på remissen för SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

En samlad politik för klimatet

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska i hela det svenska samhället.

Innehåll om regeringens arbete med omställning till cirkulär ekonomi

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 52 träffar.