Därför behövs civilt försvar

Publicerad

Att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige är regeringens viktigaste uppgift. Samhället ska vara starkt nog att finnas där för oss när vi behöver det, både i tider av kris och i normalläge.

Foto: Maskot

I händelse av kris och krig vet vi att det ofta är samhällets svagaste och mest utsatta som lider mest. Det handlar om äldre, barn, sjuka och människor med lite resurser. Oavsett vem du är och var du bor ska du veta att när svåra situationer inträffar – då finns samhället där för dig.

Det finns allt fler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet som vi måste ha beredskap för. Det globala säkerhetsläget är kraftigt försämrat och det påverkar Sverige och vårt Europa.

Hotbilden sträcker sig över flera områden. Det handlar om klimat­föränd­ringarna med hot om extrema vädersituationer, risken för pandemier med allvarligt smittsamma sjukdomar, hotet från terrorismen och den organi­serade brottsligheten. Det starka beroendet av tekniska system i samhället skapar ytterligare sårbarheter.

Under krissituationer vet vi också att risken för ryktesspridning ökar, både att människor omedvetet och av okunskap sprider felaktigheter, men det kan också bli en grogrund för desinformation, där avsändaren medveten sprider felaktigheter. I händelse av kris och krig är det helt centralt att hela befolk­ningen får tillgång till korrekt och enhetlig information.

Vårt samhälle ska vara rustat för att möta hela hotbilden som sträcker sig längs en hotskala från fredstida hot till hot om väpnat angrepp och krig.

Detta kräver en ökad militär förmåga men flera av våra motåtgärder måste även kunna utföras i fredstid och kommer många gånger primärt hanteras av civila myndigheter och inom ramen för krisberedskapen. Därför ska Sveriges krisberedskap stärkas och det civila försvaret ska återtas.