Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • Stärkt internationellt arbete för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter

  Demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna är på tillbakagång globalt. Det gäller också i arbetslivet, där det demokratiska utrymmet för fackliga organisationer krymper och respekten för fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet försämras. Regeringen stärker och fördjupar därför nu det internationella arbetet med fackliga rättigheter och mänskliga rättigheter i arbetslivet. Initiativet är ett led i regeringens demokratisatsning i utrikespolitiken, som syftar till att motverka demokratisk tillbakagång. Vi uppmanar nu alla våra utlandsmyndigheter runt om i världen att stärka och fördjupa arbetet med dessa frågor. Sverige ska vara en tydlig röst för arbetstagares rättigheter. Fackliga företrädare är viktiga försvarare av mänskliga rättigheter och Sverige ska stå upp för fackligt aktiva som utsätts för förtryck. Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter i arbetslivet är särskilt angeläget.

  Vi kommer inom kort att utse ett antal utlandsmyndigheter som ska vara föregångare och arbeta fördjupat med dessa frågor. Vi ska med ökad kraft driva dessa frågor vidare i såväl bilaterala som multilaterala sammanhang. Inom utrikesförvaltningen kommer utbildningsinsatser att genomföras för att stärka kompetensen om mänskliga rättigheter i arbetslivet, den svenska partsmodellen och fackliga rättigheter.

 • Regeringen beslutar om viktigt steg för att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter

  Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss om ett institut för mänskliga rättigheter. Regeringens beslut är ett viktigt steg i arbetet för att institutet ska kunna inrättas.

 • Sveriges museum om Förintelsen inrättas

  I dag, på Förintelsens minnesdag den 27 januari, offentliggör regeringen att Sveriges museum om Förintelsen ska inrättas i juli 2022 och att det ska ligga i Stockholm.

  Regeringen kommer inom kort att lämna ett uppdrag till berörd museimyndighet och bedömer att inrättandet av museet i en befintlig myndighet bör ske mot bakgrund av att inrättandet ska hålla hög kvalitet men även gå snabbt och smidigt.

Beslut om proposition med förslag till en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Regeringen har idag beslutat om en proposition med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket. Förslaget innebär att regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, regioner och kommuner ska vara skyldiga att konsultera samiska företrädare i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna.

Sverige ska leda arbetet i International Holocaust Remembrance Alliance

Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till och med den sista februari 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en mellanstatlig organisation för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Det beslutades på IHRA:s digitala plenarmöte i Leipzig den 3 december 2020.

Regeringen svarar FN om rekommendationer om mänskliga rättigheter

I slutet av januari granskades situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter. I samband med granskningen fick Sverige 300 rekommendationer från andra medlemsstater. Regeringen har nu tagit ställning till rekommendationerna i en rapport som skickas in till FN.

Demokratin 100 år

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

Prenumerera

Totalt 2775 träffar.