Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Viktiga steg för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

    Regeringen har gjort omfattande satsningar för att stärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter under den senaste mandatperioden. Bland annat har en handlingsplan antagits. Den innehåller konkreta åtgärder för att stärka hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter fram till 2023, men också strategiska insatser för det långsiktiga arbetet. Arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter har även tillförts mer pengar än tidigare.

  • Regeringen stärker arbetet mot rasism

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

    Regeringen har beslutat om fem åtgärdsprogram mot olika former av rasism för perioden 2022–2024. Åtgärdsprogrammen innehåller konkreta åtgärder med syftet att motverka afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi respektive rasism mot samer. De är ett av Sveriges åtaganden från Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Regeringen tillsätter utredning för att stärka judiskt liv i Sverige

Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska kartlägga hinder och möjligheter för judiskt liv i Sverige och ge förslag till nationell strategi för att stärka judiskt liv. Utredaren ska undersöka förutsättningarna för judiskt liv idag och presentera förslag för säkrad fortlevnad och utveckling. Fokus ska vara överföring av judisk kultur och jiddisch till yngre och framtida generationer. Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med den judiska minoriteten i Sverige och redovisas senast den 15 december 2023.

Personer med synnedsättning ska kunna rösta med bibehållen valhemlighet

Regeringen ger Valmyndigheten, i samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden AB, i uppdrag att ta fram hjälpmedel till personer med synnedsättning för att kunna rösta utan att be om hjälp. Uppdraget ska slutredovisas den 28 november 2024.

Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

Myndigheter, kommuner och regioner ska lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter

Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att statliga förvaltningsmyndigheter, kommuner och regioner ska vara skyldiga att lämna uppgifter till Institutet för mänskliga rättigheter om vilka åtgärder som har vidtagits i den egna verksamheten för att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

Innehåll om demokrati och mänskliga rättigheter

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 3216 träffar.