Insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet

Publicerad

Ett flertal insatser mot antisemitism och för ökad säkerhet pågår och planeras. De utförs såväl av regeringen som av myndigheter på uppdrag av regeringen. Här följer några exempel.

 • En nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott antogs i november 2016. Planen utgör ett samlat grepp om arbetet mot alla former av rasism och hatbrott, inklusive antisemitism och antisemitiska hatbrott. Fem strategiska områden anges i planen: förbättrad samordning och uppföljning, mer kunskap, utbildning och forskning, ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet samt ett mer aktivt rättsväsende.
 • Myndigheten Forum för levande historia genomför en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och idag, vilken omfattar antisemitism. Myndigheten framställer bl.a. informationsmaterial om de olika formerna av rasism och utbildar skolpersonal i samarbete med Skolverket inom ramen för detta uppdrag. Förutom skolpersonal har även andra yrkesgrupper, exempelvis anställda vid arbetsförmedlingar, socialsekreterare och polisanställda, möjlighet att delta i utbildningar.
 • Förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser 2018—2020 för skolor och andra har stärkts genom uppdrag till Forum för levande historia och ekonomiskt stöd till Svenska kommittén mot antisemitism.
 • Statens medieråd arbetar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare genom bl.a. medie- och informationskunnighet. Myndigheten genomför även kampanjen No Hate Speech Movement bland barn och unga mot bl.a. rasism på internet.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen bidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Myndigheten har sedan 2016 fått mer medel för att öka fördelningen av statsbidrag till projekt som specifikt syftar till att bekämpa olika former av rasism inklusive antisemitism.
 • Polismyndigheten har höjt ambitionsnivån avseende hatbrott. Numera finns en nationell kontaktpunkt för dessa frågor liksom så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper i Stockholm, Göteborg och Malmö. När det bedöms nödvändigt ökar Polismyndigheten sin övervakning och vidtar andra säkerhetsåtgärder för att skydda judiska intressen.
 • Även Åklagarmyndigheten har vidtagit åtgärder för att höja kvaliteten på arbetet mot hatbrott.
 • Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att göra en fördjupad studie om antisemitiska hatbrott i Sverige.
 • I januari 2018 inrättades ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet i syfte att ytterligare stärka och få mer långsiktighet i det förebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.
 • En betydande ökning av anslagen till säkerhetshöjande åtgärder för det civila samhället och skolor har genomförts. Skolverket fördelar medel 2018-2020 i enlighet med förordningen om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Kammarkollegiet fördelar sedan oktober 2018 årligen bidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag för säkerhetshöjande till organisationer inom det civila samhället.
 • Ett särskilt sändebud för interkulturell och interreligiös dialog utsågs under förra mandatperioden, med placering på Utrikesdepartementet. Bland det särskilda sändebudets uppgifter finns att internationellt stärka arbetet mot antisemitism och islamofobi, samt för att värna religiösa, inklusive kristna, minoriteter i Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.  Sändebudet arbetar för att bättre samordna mellanstatliga insatser och stärka Sveriges samarbete med viktiga internationella aktörer.
 • Sverige var en av grundarna och deltar aktivt i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Ambassadören för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatensprincipen, som också är en resurs för hela utrikesförvaltningen i frågor om religions- och övertygelsefrihet, leder Sveriges delegation i IHRA.
 • År 2020 kommer Sverige att stå värd för en ny internationell konferens om hågkomst av Förintelsen.
 • Ett nytt museum kommer att inrättas för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.