Domar och beslut från Europadomstolen

Europadomstolen prövar enskilda klagomål om kränkningar av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). På regeringen.se publiceras svenska sammanfattningar av Europadomstolens domar och beslut i vissa mål mot Sverige.

Sök fram svenska sammanfattningar av domar och beslut i mål mot Sverige

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Dom eller beslut?

Europadomstolen avgör mål genom dom eller beslut. En dom innebär att målet är prövat i sak, det vill säga att domstolen tagit ställning till själva klagomålet. Ett beslut innebär att målet avgjorts på formella grunder, till exempel att klagomålet avvisats på grund av att frågan inte först prövats rättsligt på alla sätt som är möjliga i Sverige.