Rapporterna del i en större satsning

Publicerad

Rapporterna är ett stärkande av regeringens arbete med att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna liksom demokrati och rättsstatens principer. Satsningen avspeglas i regeringens skrivelse till riksdagen om dessa frågor (skr. 2016/2017:62), i tillsättandet av en ambassadör för mänskliga rättigheter och i återupprättandet av delegationen för folkrätt och nedrustning.

Kvinnors rättigheter

Framtagandet av rapporterna stärker också regeringens arbete med att synliggöra och åtgärda diskriminering av kvinnor och våld mot kvinnor och flickor som ett led i den feministiska utrikespolitiken.

Läs mer om feministisk utrikespolitik.

Agenda 2030

Rapporterna innehåller både kvalitativa analyser och kvantifierbara uppgifter av det slag som anges i Agenda 2030 och relaterade indikatorer. Det gäller till exempel indikatorer om befolkningsandelen som lever i fattigdom, kvinnors egenmakt och diskriminerande lagar som begränsar kvinnors rättigheter.

Läs mer om Agenda 2030.

Företags sociala ansvarstagande (CSR)

Rapporterna ger både som helhet och vad gäller särskilda frågor om rättvisa arbetsvillkor mm vägledning till företag om förhållanden som rör mänskliga rättigheter, demokrati och efterlevnad av rättsstatens principer. De bidrar också regeringens arbete för CSR-frågorna.

Bakgrunden är företagens ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna, vilket innebär att deras verksamhet inte ska bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter och att de ska agera för att förhindra sådana kränkningar. Företagens ansvar gäller oberoende av staters förmåga eller vilja att fullgöra sina egna skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter.

Läs mer om hållbart företagande.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator