Statliga bidrag och uppdrag för att främja, förankra och försvara demokratin

Regeringen fattar beslut i form av bland annat uppdrag till myndigheter och bidrag till organisationer. Regeringen beslutar också om förordningar som fördelar statsbidrag. Med anledning av regeringens kraftsamling för en stark demokrati har regeringen fattat ett antal beslut om demokratifrämjande åtgärder och insatser. Här kan du ta del av dessa beslut.

Statsbidrag för åtgärder som stärker demokratin 

Regeringen har beslutat om en förordning som fördelar statsbidrag till organisationer inom det civila samhället, däribland folkbildningen, i syfte att stärka demokratin. Bidragen fördelas av MUCF och ska stödja åtgärder på lokal, regional eller nationell nivå och fördelas i form av projektbidrag för åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser.

Länk till Svensk författningssamling

Statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat  

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet. Statsbidrag fördelas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till organisationer inom det civila samhället för projekt som syftar till att förebygga och motverka hot och hat i det offentliga samtalet, öka kunskapen om omfattning och konsekvenser av hot och hat i det offentliga samtalet, eller stödja individer eller grupper som är opinionsbildare eller som på annat sätt deltar i det offentliga samtalet och som därför kan utsättas för hot, våld eller andra kränkningar.

Länk till Svensk författningssamling

Stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter

Regeringen har givit Barnombudsmannen i uppdrag att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter. Det befintliga innehållet på webbplatsen ska kompletteras med kunskap och vägledning kring hur barn och unga själva kan ta sina demokratiska rättigheter i bruk. Det nya innehållet på webbplatsen ska aktivt spridas och myndigheten ska även erbjuda metodstöd för personal i skolan, elevkårer, barn och unga.

Uppdrag till Barnombudsmannen 

Utveckla och genomföra demokratistärkande utbildningsinsatser på anstalter och häkten

Kriminalvården har fått regeringens uppdrag att utveckla och genomföra utbildningsinsatser för intagna på anstalter och häkten med syfte att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Uppdraget ska särskilt fokusera på unga.

Uppdrag till Kriminalvården 

Främja ungas förutsättningar att delta i demokratin

Regeringen har givit i uppdrag åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) att ta fram och sprida modeller för hur kommuner kan arbeta strategiskt, sektorsövergripande och långsiktigt med att stärka ungas kunskap om den lokala demokratin, utveckla ungas demokratiska färdigheter och kompetenser samt främja deltagande och stärka delaktigheten i demokratin.

Uppdrag till MUCF

Sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor och kunskaper om demokratin

Regeringen har givit i uppdrag åt Forum för levande historia att utveckla och sprida pedagogiskt material för skolan som syftar till att göra demokratin mer motståndskraftig genom att förankra stödet för demokratin som styrelseskick och att stärka elevers kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap.

Uppdrag till Forum för levande historia 

Stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin

Statens institutionsstyrelse (SiS) har fått i uppdrag av regeringen att genomföra särskilda insatser i sin skolverksamhet för elever och lärare med målsättningen att främja elevernas utveckling av de kunskaper och förmågor som krävs för att aktivt kunna delta i demokratin.

Uppdrag till SiS 

Stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins möjligheter och utmaningar

Stockholms universitet har fått i uppdrag av regeringen att stärka gymnasieelevers kunskaper om demokratins utmaningar och möjligheter samt bidra till ett ökat intresse för demokratifrågor särskilt bland elever från studieovana miljöer. Stockholms universitet ska anordna demokratimässor för gymnasielever där ett brett utbud av forskning om politik och demokrati tillgängliggörs.

Uppdrag till Stockholms universitet 

Stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet

Sametinget har fått regeringens uppdrag att genomföra folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser, samt i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar särskilt till att nå personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin.

Uppdrag till Sametinget 

Driva webbplatsen Alla väljare med lättläst nyhetsinformation

Myndigheten för tillgängliga medier ska driva webbplatsen ”Alla väljare” med lättläst nyhetsinformation. Under 2020 ska ett särskilt fokus vara att uppmärksamma att det 2021 är 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige och på demokratins möjligheter och utmaningar idag.

Förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet

Regeringen uppdrar åt Statens medieråd att förstärka arbetet för ökad medie- och informationskunnighet (MIK) genom att utveckla samverkan och myndighetens verksamhet på området. I uppdraget ingår att skapa ett nätverk för aktörer som arbetar med frågor relaterade till MIK, bygga upp en plattform för kunskaps- och informationsspridning, ytterligare kartlägga utvecklingen på MIK-området och utveckla myndighetens MIK-resurser.

Uppdrag till Statens medieråd 

Genomföra en förstudie om delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att genomföra en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att delta i demokratiska processer och att utöva inflytande lokalt. Uppdraget syftar till att bidra med kunskap kring likheter och skillnader i kvinnors och mäns förutsättningar och möjligheter i områden med socioekonomiska utmaningar.

Uppdrag tilll Jämställdhetsmyndigheten

Sprida utbildnings- och informationsmaterial om hot och hat

Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att sprida det utbildnings- och informationsmaterial som myndigheten tagit fram för att stödja personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar till att öka kännedomen om och användningen av materialet, bland både utsatta och dem som stödjer utsatta.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten 

Bidrag till Folkbildningsrådet för demokratistärkande insatser inom folkbildningen

Regeringen har beviljat Folkbildningsrådet 3 miljoner kronor för 2020 i syfte att stärka folkbildningens demokratirelaterade arbete. Medlen kan möjliggöra en förlängning och utveckling av projekt som tidigare påbörjats. Medlen till Folkbildningsrådet ska särskilt användas för att stödja verksamhet som når ut i hela landet, där flera studieförbund och folkhögskolor samverkar, och som syftar till att främja det demokratiska samtalet och demokratins motståndskraft.

Om insatsen på Folkbildningsrådets webbplats

Bidrag till Sveriges Riksidrottsförbund för att främja barns och ungas kunskaper och aktiva deltagande i föreningsdemokratin

Regeringen har beviljat Riksidrottsförbundet 1 500 000 kronor för att stärka idrottsrörelsens arbete med att få fler barn- och unga att delta aktivt i föreningsdemokratin och att utveckla formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars beslutsprocesser.

Pressmeddelande: Regeringen stärker idrottens arbete med föreningsdemokrati

Bidrag för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  beviljas bidrag för att fortsätta stödja och utveckla kommuners och landstings systematiska arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot förtroendevalda.

Bidrag för att stärka kommuners och landstings dialog med invånare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beviljas bidrag för insatser för att stärka kommuners och landstings dialog med invånare i frågor som skapar motsättningar och polarisering i lokalsamhället. Tyngdpunkten i det fortsatta arbetet ska ligga på frågor om trygghet och förebyggande av brottslighet, social hållbarhet samt på att främja integration.

Medel för att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) beviljas medel för att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier, med särskilt fokus på högerextremistiskt och rasistiskt innehåll under 2020. I uppdraget ingår att fortsätta utveckla verktyg för fördjupad analys, att kartlägga och analysera förekomsten av hot, hat och extremistiska budskap som har riktats mot olika individer och grupper i samhället, samt att ta fram analysrapporter.

Medel för att genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner

Medieinstitutet Fojo, Linnéuniversitetet, beviljas medel för att identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat inom ramen för universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister.

Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en nationell kraftsamling för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. Här kan du läsa mer om satsningen och aktuella nyheter.