Digital infrastruktur

Publicerad

Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering. För ett modernt samhällsbygge är infrastruktur en förutsättning och digitalisering är beroende av en fungerande infrastruktur. Den omfattar allt från (hårda) fysiska ledningar till (mjuka) logiska system för trafikhantering. Hård infrastruktur är bland annat kablar, master och basstationer, det vill säga det som transporterar data. Mjuk infrastruktur är bland annat lagar, standarder, begreppsanvändning och internetprotokoll, det vill säga det som gör att data kan utbytas.

Området kan också kopplas till målet i Agenda 2030 som handlar om att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation. Digitaliseringskommissionen har identifierat tillgång till bredband och mjuk infrastruktur som nödvändiga förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och för att kunna möjliggöra effektiviseringsvinster.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Förbättrad tillgång till hård infrastruktur

Fortsatt stöd till regionala bredbandskoordinatorer

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad

Uppdrag: bättre uppkoppling på tåg

Bredbandsstrategin - Sverige helt uppkopplat 2025

Nordisk-baltisk strategi för 5G

Bredbandsforums uppdrag att främja samverkan kring bredbandsutbyggnaden

Fortsatt satsning på Swedish University Computer Network (SUNET)

Utredning om framtidens användning av radiospektrum

Avsiktsförklaring och nytt fördjupat nordiskt samarbete kring 5G

Utveckling av mjuk infrastruktur

Forum för bredbandsutbyggnad i hela landet

Ändring av uppdraget att främja och följa införandet av standarden IPv6

Uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6

Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

Miljarder kan sparas genom gemensam digital infrastruktur

Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, Prop. 2020/21:81

Regeringen vill ha ökad användning av e-legitimation i tjänsten

Enhetligare begreppsanvändning och standarder och utpekade insatsområden i Handlingsplan 2017-2019 för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025

Nationell läkemedelslista, Prop. 2017/18:223

Uppdrag till E-hälsomyndigheten angående fördjupad förstudie om Nationell läkemedelslista

Satsningar inom Exportstrategin för internationell standardisering inom digitalisering, miljö, klimat och life science

Delbetänkande från Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster, SOU 2017:23, bland annat om digital myndighetspost

Uppdrag till Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn

Uppdrag till Bolagsverket, Lantmäteriet och Skatteverket om tillgång till säker och effektiv grunddata 

Regeringens strategi för standardisering

Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. På den här sidan presenteras initiativ kopplade till strategin och respektive delmål.