Digital innovation

Publicerad

I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas. Innovation är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya och effektiva lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar och för att näringslivet ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Det handlar exempelvis om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, konsumera, kommunicera samt tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem och minska klimat- och miljöpåverkan.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Ökat fokus på datadriven och digitalt driven innovation och forskning

Uppdrag till Tillväxtverket att främja öppen och datadriven innovation 

Uppdrag till Riksarkivet att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande

Satsning på kostnadsfri släktforskning vid Riksarkivet

Uppdrag till Statskontoret att utvärdera hinder för vidareutnyttjande av öppna data från statliga myndigheter 

Uppdrag till OECD att göra en översyn och komma med förslag för att öka takten i utnyttjandet av data i offentlig sektor och främja datadriven innovation

Uppdrag till OECD att granska Sveriges datadrivna förvaltning 

Rapport från Ekonomistyrningsverket: Ny finansieringsmodell för grunddatautbyte mellan statliga myndigheter samt kommuner och landsting

Uppdrag till Vinnova att genomföra kartläggning och analys av hur väl AI och maskininlärning kommer till användning i svensk industri och i det svenska samhället

Undertecknande av EU-kommissionens deklaration om artificiell intelligens

Fördjupat samarbete mellan Sverige och Indien kring innovation

Uppdrag till Vinnova att stödja innovationssamarbetet med Indien inom området smarta städer

Branschsamtal kring artificiell intelligens (AI)

Nordisk-baltisk deklaration om samarbete inom artificiell intelligens (AI)

Nationell inriktning för artificiell intelligens (AI)

Beslut om tätare nordiskt samarbete inom bl a artificiell intelligens (AI) och Nordic Smart Government

Överenskommelse mellan regeringen och SKL om Patientmiljarden - insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården, inklusive satsningar på t.ex. väntetidsdatabas och patientkontrakt.

Överenskommelse mellan regeringen och SKL om Nationella kvalitetsregister

Uppdrag till utredare om digitala vårdtjänster, tilläggsdirektiv till utredningen "Ordning och reda i vården"

Uppdrag till Socialstyrelsen att se över omfattningen av och inriktningen på digitala vårdtjänster

Handlingsplan 2018 inom nationella läkemedelsstrategin, inklusive nationell läkemedelslista m.m.

Förstärkt innovationsklimat för datadriven och digitalt driven innovation

Uppdrag till Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten angående tillgängliggörande av digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar 

Uppdrag till Statens jordbruksverk, att inom ramen för livsmedelsstrategin, utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan 

Regeringen stödjer Hack for Sweden 

Uppdrag till Boverket att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer

Digitalisering för stärkt nationell och internationell konkurrenskraft

Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige 

Nationella innovationsrådet

Regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringen inrättar ett kontor för life science 

Sveriges exportstrategi

Satsningen Smart City Sweden – export- och investeringsplattform för stadsutveckling

Uppdrag att stödja demonstrationsplattformen Smart City Sweden

Digitalt skyltfönster - Showcase Sweden

Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring, SOU 2017:95

Svenskt-franskt samarbete för ett mer innovativt och grönt EU

Uppdrag till Tillväxtverket att stärka den digitala kompetensen i näringslivet inkl Digitallyftet riktat till små och medelstora företag 

Strategiska innovationsområden - gemensam utlysning  från Energimyndigheten, Formas samt Vinnova för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 

Uppdrag till Naturårdsverket att genomföra utlysningar om stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling 

Uppdrag till Livsmedelsverket att se över avgifter för kontroll av slakterier 

Uppdrag till Tillväxtverket att genomföra ett program för ett robotlyft riktat till små och medelstora industriföretag  

EU:s ministerråd för konkurrenskraft beslutar att säkerställa principen ömsesidigt erkännande av varor

Färdplan life science – vägen till en nationell strategi

Uppdrag till Tillväxtverket att utveckla och genomföra ett program för att öka kunskapen hos småföretags ledningar och styrelser om hur företagen kan ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier, Dir 2018:85

Ett modernt samhällsbygge

Uppdrag till Lantmäteriet som tillsammans med Boverket ska framja digital förnyelse inom samhällsbyggnadsprocessen

Uppdrag till Lantmäteriet att driva en kompetenssatsning för en digitaliserad plan- och byggprocess 

Uppdrag till Boverket att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen

Uppdrag till Boverket att bygga upp och förvalta en webbplats med information för utländska byggherrar och byggföretag om de svenska bostads- och byggmarknaderna 

Regeringen inrättar rådet för hållbara städer 

Strategi för levande städer - politik för hållbar stadsutveckling, Skr 2017/18:230

Uppdrag till Sveriges geotekniska institut att komplettera och implementera systemet Geokalkyl

Nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 

Samverkansprogrammet Smarta städer

Vägen till självkörande fordon, SOU 2018:16

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner, Prop 2017/18:132 

En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop, prop 2017/18:179 

Uppdrag till Lantmäteriet att ta fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och för nationellt tillhandahållande av detaljplaner

Arrangemang av högnivåmöte om uppkopplade och automatiserade fordon

Uppdrag till Lantmäteriet att genomföra laserskanning av Sveriges skogsmark

Uppdrag till Trafikverket att testa geostaket i demonstrationsprojekt i stadsmiljö

Uppdrag till Trafikanalys att ta fram ett kunskapsunderlag som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, farkoster och system

Ny kategori av taxitrafik, Prop. 2017/18:239

Uppdrag till Boverket att ta fram en tidplan för enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen samt påbörja arbetet med föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar

Uppdrag till Lantmäteriet att ta fram en tidplan för kompetenssatsning om digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen samt påbörja arbetet med föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor

Effektiv immaterialrätt

Regeringens strategiska arbete för immateriella tillgångar

Uppdrag till Statens medieråd om att informera unga personer om upphovsrätt 

Uppdrag till Patent- och registreringsverket att genomföra kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om upphovsrättens innebörd

Förhandlingar om ett nytt upphovsrättsdirektiv inom ramen för översynen av upphovsrätt inom EU 

Betänkandet Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott, SOU 2018:6 

Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. På den här sidan presenteras initiativ kopplade till strategin och respektive delmål.