Digital kompetens

Publicerad

I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens. Digital kompetens innefattar förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Digitaliseringskommissionen har identifierat förstärkt kompetens som ett strategiskt viktigt område för en framåtriktad digitaliseringspolitik.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/ Regeringskansliet

Förmåga och möjlighet att bidra till och delta i det digitala samhället

Uppdrag till PTS att inrätta användarråd i syfte att öka den digitala delaktigheten för personer med funktionsnedsättning

Uppdrag till PTS att göra en förstudie om hur internetombud inom vård och omsorg kan etableras över hela landet

Uppdrag till PTS att öka tillgängligheten till och användbarheten av elektronisk kommunikation och posttjänster till personer med funktionsnedsättningar och speciella behov (länk till regleringsbrev)

Uppdrag till Kungliga biblioteket att finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna och utbildning av landets folkbibliotekarier för att nå en bred digital kompetenshöjning

Uppdrag till Nordicom att ta fram ytterligare kunskapsunderlag om medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens

Förbättrad tillgänglighet till offentlig service

Bidrag till Digidel-nätverket för aktiviteter som främjar digital delaktighet

Bidrag till Internetstiftelsen (IIS) för att etablera DigidelCenter i ett antal kommuner

Modernisering av utbildningssystemet

Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet

Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner 

Uppdrag till Skolverket att digitalisera de nationella proven m. m. 

Uppdrag till Vetenskapsrådet att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem

Uppdrag till Kungliga Biblioteket att ta fram bedömningskriterier för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem

Webbportal om jämställdhet för nyanlända barn och unga

Uppdrag till Universitets- och högskolerådet att stödja projekt som utvecklar distansutbildningen

Tydligare regelverk för att underlätta för lärosäten att arrangera öppen nätbaserad utbildning

Matchning av kompetens

Uppdrag till Svenska institutet m fl om att ta fram digital information till utländska arbetstagare, arbetsgivare, egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige

Uppdrag till Vinnova att ta fram flexibla, korta högskolekurser på avancerad nivå för redan yrkesverksamma specialister

Uppdrag till Myndigheten för vård-och omsorgsanalys att analysera hur digital teknik kan användas inom cancervården

Satsning på vidareutbildning inom AI

Digital kompetens i offentlig verksamhet och i bolag med statligt ägande

Uppdrag till expertgrupp att stödja myndigheter som avser göra större strategiska verksamhetsinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar med väsentliga inslag av it och digitalisering

Uppdrag till E-hälsomyndigheten att tillgängliggöra digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar

Uppdrag till Socialstyrelsen att tillgängliggöra digitalt pedagogiskt stöd för e-hälsolösningar

Uppdrag till E-hälsomyndigheten om nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik

Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. På den här sidan presenteras initiativ kopplade till strategin och respektive delmål.