Digital ledning

Publicerad

I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitets-utveckling ske genom digitalisering. Politiskt ledarskap behövs för att skapa en säker och robust digitalisering som människor känner tillit till. Politiskt ledarskap behövs också för att samordna offentlig sektors utvecklingsarbete. Det kan till exempel ske genom strategier och målsättningar som specifikt adresserar digitalisering inom olika områden. Det är också viktigt att skapa bättre förutsättningar på områden där digitalisering i dag inte används fullt ut.

Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Tydligare statligt ledarskap i förändringen

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet
Miljarder kan sparas genom gemensam digital infrastruktur

För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi

Inrättandet av ett särskilt nordiskt ministerråd för digitalisering

Nordisk-baltisk deklaration om samarbete kring digitalisering

Nordisk-baltiska ministerdeklarationen "Digital Frontrunner"

EU:s strategi för en digital inre marknad, KOM (2015)192

Regeringen tar initiativ till en Digital 9-grupp för att driva den digitala agendan inom EU

Digitalt först - digitaliseringen av offentlig sektor

Inrättande av Myndighet för digital förvaltning

Medarrangör av toppledarforumet Digigov

Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25

Betänkandet Reebot -omstart för den digitala förvaltningen, SOU 2017:114 (länken finns även under Digital trygghet > En digital identitet)

Inrättandet av Digitaliseringsrådet

Uppdrag till rättsväsendets myndigheter att gemensamt utveckla formerna för brottmålshanteringen med fokus på effektivitet, kvalitet och rättssäkerhet- En digitalt sammanlänkad rättskedja

Ny styrning för att Sverige ska bli bäst i världen på E-hälsa 

Förenkling genom digitalisering

Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen

Lagrådsremiss om förslag till ny lag om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling

Digital hantering av domstolsavgörande, ordningsbot och strafföreläggande, Prop. 2017/18:126

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten kring ett bättre digitalt bemötande av brottsutsatta

Uppdrag till Tillväxtverket att verka för digitalt först - för ett enklare företagande

Överenskommelse mellan regeringen och SKL om enklare restaurangföretagande med digitala tjänster

Uppdrag att till Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Tillväxtverket att, inom ramen för livsmedelsstrategin, utveckla digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan

Uppdrag till Statens jordbruksverk, att, efter samråd med länsstyrelserna, stödja kompetensutvecklingen och utvecklingen av digitala verktyg så att djurskyddskontrollen kan förbättras

Uppdrag till Statskontoret att utreda om Regelrådet i sitt arbete bör beakta om nya och ändrade regler är utformade med hänsyn tagen till den digitala utvecklingen 

Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, Prop. 2017/18:153

Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot, Prop. 2017/18:126 

Uppdrag till Bolagsverket att utveckla tjänsten för digital ingivning av årsredovisningar m.m. för alla företagsformer

Förordning: Företagens uppgiftslämnande ska minskas

Fortlöpande analys av digital mognad och behov av åtgärder

Uppdrag till ny myndighet för digitalisering av offentlig sektor att följa och analysera digitaliseringen i Sverige och föreslå nya insatser, Dir 2017:117

Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att fördjupa arbetet med jämförelser av it-kostnader och att kartlägga it-projekt med hög risk

Tillväxtanalys rapport om digital mognad i näringslivet

Styrning mot resurseffektivt samhälle med hjälp av digitalisering

Uppdrag till Naturvårdsverket att förbättra tillgängligheten av miljöinformation

Strategi för flexiblare elsystem och fler smarta elnät-företag

Forum för smarta elnät - Swedish Smartgrid

Samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter

Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi

Förstärkt lokalt och regionalt engagemang

Uppdrag att genomföra en analys om förutsättningar för kommuners och regioners deltagande i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen

Överenskommelse med SKL om att höja den digitala kompetensen hos ledning i kommuner och landsting

Stöd till länsstyrelserna i arbetet med regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster

350 miljoner till satsning på välfärdsteknik i kommunerna

Erbjudande till regionalt utvecklingsansvariga aktörer att inrätta regionala digitaliseringskoordinatorer och uppdrag till Tillväxtverket att inrätta nationellt sekretariat som stöd till regionala digitaliseringskoordinatorer.

Fem delmål för ett hållbart digitaliserat Sverige

För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. På den här sidan presenteras initiativ kopplade till strategin och respektive delmål.