Mål för den ekonomiska politiken

Det överordnade målet för regeringens ekonomiska politik är att skapa en så hög välfärd som möjligt.

Det överordnade målet för regeringens ekonomiska politik är att skapa en så hög välfärd som möjligt genom att bidra till:

  • en hög och hållbar ekonomisk tillväxt och sysselsättning (genom strukturpolitiken)
  • en välfärd som kommer alla till del (genom fördelningspolitiken)
  • ett stabilt högt resursutnyttjande (genom stabiliseringspolitiken)

 

Ekonomisk politik och finanspolitik – hur hänger det ihop?

Det överordnade målet för regeringens ekonomiska politik är att skapa en så hög välfärd som möjligt. Den ekonomiska politiken delas in i tre olika områden som har olika syfte.
• Stabiliseringspolitiken handlar om åtgärder för att dämpa konjunktursvängningar så att ekonomin stabiliseras.
• Strukturpolitiken handlar om åtgärder som ska göra att ekonomin fungerar effektivare.
• Fördelningspolitiken handlar om åtgärder som påverkar hur resurserna i ekonomin fördelas över tid och mellan olika individer.

Regeringens finanspolitik är ett verktyg i arbetet med att förverkliga målen för den ekonomiska politiken. Finanspolitik är de beslut om offentliga utgifter och inkomster som regeringen föreslår i syfte att påverka ekonomin för att nå målen.
Det finns dock olika lagar och regler, praxis och åtaganden som sätter ramar för finanspolitiken. Dessa kallas för det finanspolitiska ramverket.

Målet för den ekonomiska politiken förverkligas med hjälp av alla de finanspolitiska beslut om statens budget som tas inom ramen för budgetprocessen.
Utgångspunkten för regeringens arbete med statens budget är det övergripande ekonomisk-politiska målet att nå en så hög välfärd som möjligt. Finanspolitik är alla de beslut om offentliga utgifter och inkomster som regeringen föreslår i syfte att påverka ekonomin så att målet uppnås. Illustration: Finansdepartementet