Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen lanserar ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Publicerad

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Regeringen följer nu upp livsmedelsstrategins långsiktiga handlingsplan del 2 med ytterligare åtgärder för att stärka arbetet med att nå det övergripande målet med strategin. De samlade åtgärderna utgör tillsammans en ny handlingsplan, handlingsplan del 3, och är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Uppdrag till Länsstyrelsen Jämtland att driva ett nationellt centrum för mathantverk och småskalig livsmedelsproduktion

Uppdraget ges i syfte att utveckla och bevara kunskapen inom mathantverk samt att främja småskaligt livsmedelsföretagande och småskalig livsmedelsproduktion. För att driva det nationella centrumet för mathantverk, Eldrimner, tillförs 10 miljoner kronor per år under perioden 2021-2023 till länsstyrelsen i Jämtland.

Uppdrag till samordningsfunktionen för EKO att fortsätta sin verksamhet

Samordningsfunktionen EKO vid Jordbruksverket bildades 2017 och syftar till att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Under perioden 2021-2023 tillförs 25 miljoner kronor årligen till Jordbruksverket för att fortsätta verksamheten och prioritera de åtgärder som ger mest effekt för att uppnå regeringens inriktningsmål i genomförandet. Regeringens mål innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Förstärkning av vildsvinspaketet

Vildsvinsstammens utbredning skapar både utmaningar och möjligheter. Det redan beslutade vildsvinspaketet i livsmedelsstrategins handlingsplan del 2 ska bidra till att mer vildsvinskött når marknaden genom att underlätta köttets väg till konsument och skapa incitament för jägare att skjuta fler vildsvin. Det arbete som startade under våren 2020 förstärks nu med ytterligare 20 miljoner kronor årligen 2021–2025 bl.a. för att subventionera kostnaden för trikinanalyser.

Förenklingspaket för ökad tillväxt i hela livsmedelskedjan

Svenska livsmedelsproducenter verkar på en marknad som är utsatt för hård konkurrens, både nationellt och globalt. Livsmedelsproduktionen berörs av många olika regler och villkor som styr produktionen. Utformningen av regler och villkor påverkar därför i stor utsträckning förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag i livsmedelskedjan. Att förenkla efterlevnad av regler bidrar till att sektorn kan utvecklas, bli mer lönsam och att stärka konkurrenskraften för företagen.

Regeringen vill att det ska vara lätt att göra rätt och föreslår därför ett förenklingspaket som ska utgå från företagens vardag och verkliga behov så att tillväxten inom hela livsmedelskedjan kan öka. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning på inledningsvis 19 miljoner kronor per år 2021–2023 för genomförandet av förenklingspaketet. Regeringen tillför därefter 16 miljoner kronor årligen 2024–2025 och 11 miljoner kronor per år från och med 2026. Inom ramen för paketet har följande uppdrag beslutats:

  • Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i samråd med Jordbruksverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ta fram tjänster för att effektivisera och förenkla för företag inom livsmedelskedjan att anmäla eller ansöka om tillstånd för miljöpåverkande verksamhet. Syftet med uppdraget är att ge förutsättningar för en effektiv och snabb ärendehandläggning.
  • Regeringen uppdrar därutöver åt Livsmedelsverket att öka likvärdigheten i livsmedelskontrollen i hela landet. I uppdraget ingår att förenkla och underlätta för företagen så att kontrollerna effektiviseras, företagens avgifter minskar och företagens tid och resurser sparas. Här ska ingå utveckling av samråd och samverkan med bl.a. livsmedelskedjans näringslivsorganisationer samt fortsatt arbete för ett mer ändamålsenligt regelverk, bl.a. genom att tillsammans med företrädare för livsmedelsföretag utröna för vilka vardagssvårigheter de ser behov av mer flexibla lösningar. Vidare ska projektet God kontrollsed genomföras, en organisation som möjliggör minskad offentlig kontroll av tredjepartscertifierade företag ska byggas upp och upprätthållas och ytterligare satsningar ska också göras för kontroll på distans.

Kontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska.