Regeringen satsar matmiljard på livsmedelsstrategin

Uppdaterad

Under 2017-2019 avsätter regeringen en miljard kronor på genomförandet av livsmedelsstrategin. Matmiljarden kan delas upp i två delar. Dels åtgärder inom landsbygdsprogrammet, dels insatser inom ramen för regeringens handlingsplan. Här redovisas åtgärder och uppdrag som är kopplade till handlingsplanen.

Illustration: Itziar Castany

Åtgärder och uppdrag i regeringens handlingsplan

Nedan redovisas 41 beslutade åtgärder och uppdrag som kan kopplas till genomförandet av handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Insatserna är riktade mot hela livsmedelskedjan och möter uppsatta mål för livsmedelsstrategin. De klassificeras inom något av strategins tre strategiska områden; regler och villkor, konsument och marknad, kunskap och innovation. De insatser som är tvärgående har en egen rubrik. Handlingsplanen uppdateras löpande.

Regler och villkor

Uppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin kartlägga och utreda förutsättningarna för en förenklad prövning av vattenbruksverksamheter 2018 pågående
Kunskapsutveckling för kostnadseffektivt byggande inom animalieproduktionen 2017 avslutad
Kompetensutveckling och digitalisering inom djurskyddskontrollen 2017 pågående
Kompetenshöjande åtgärder i livsmedelskontrollen 2017 pågående
Rådgivningsmodell inom animalieproduktionen 2017 pågående
Växtskydd för grödor som odlas i mindre omfattning 2017 pågående
Stärkt växtskyddsråd 2017 pågående
Satsning på växtförädling för de nordiska breddgraderna 2017 pågående
Kompetenscentrum för hållbar hantering av vatten i jordbruket 2017 pågående
Genomförande av Handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk 2017 pågående
Uppdrag om koordinering av insatser inom vattenbrukssektorn 2017 pågående
Stöd till SLU:s arbete med fiskavel 2017 pågående
Musselkontroll 2017 pågående
Uppdrag att analysera effekter av jordförvärvs- och arrendelagstiftningen 2017 pågående
Förbättrad kontroll vid avelsimport av vissa antibiotikaresistenta bakterier 2017 avslutad
Uppdrag att utveckla digitala tjänster för att underlätta företagens kontakter med myndigheter 2017 pågående
Vetenskapligt råd för djurskyddsfrågor 2017 pågående

Konsument och marknad

Åtgärder för att minska matsvinnet i hela livsmedelskedjan 2017 pågående
Vidareutveckling av konceptet Nyckelhålet 2017 pågående
Samverkansforum för marknadstillträdesfrågor 2017 pågående
Exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag 2017 pågående
Nationell exportsamordnare 2017 pågående
En förstärkt satsning på livsmedelsexport 2017 pågående
Stöd vid anläggningsgodkännanden för tredjelandsexport 2017 pågående
Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg 2017 pågående
Uppdrag om att inrätta en samordningsfunktion för ekologiska livsmedel 2017 pågående
Uppdrag att genomföra Sveriges deltagande i Grüne Woche 2017 pågående

Uppdrag att förbättra kompetensen kring upphandling av måltidstjänster hos upphandlande enheter

2016 avslutad

Uppdrag om att kartlägga och analysera konkurrensbegränsande förhållanden

2017 avslutad

Uppdrag att främja bra matvanor och fysisk aktivitet

2016 avslutad

Uppdrag att, inom ramen för livsmedelsstrategin, vidta åtgärder för främjande av produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel

2018 pågående

Kunskap och innovation

Nationellt forskningsprogram för livsmedel 2017 pågående
Utveckla inkubation i livsmedelskedjan 2017 pågående
Inrätta forskarskola för industridoktorander 2017 pågående
Etablering av arena för livsmedelkedjans aktörer 2017 pågående
OECD-utvärdering för jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem 2016 pågående
Erbjudande att stödja utvecklingen av innovationer i livsmedelskedjan och innovativa livsmedelsföretag 2017 avslutad
Uppdrag att stärka kompetensutvecklingen i företagsledning inom livsmedelssektorn för ökad produktivitet och konkurrenskraft 2017 avslutad

Uppdrag att ge stöd till studier och försöksverksamhet som kan bidra till att utveckla den svenska djurhållningen med en god djurvälfärd och en ökad produktivitet och konkurrenskraft

2017 pågående
Uppdrag att lämna bidrag för etablering av en samverkansarena för livsmedelssektorns utveckling 2018 pågående

Tvärgående

Insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå 2017 avslutning
Uppdrag om uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin 2017 pågående
Uppdrag att föreslå åtgärder för förbättrad inrapportering av djursjukdata 2018 pågående

 

 

Åtgärder inom landsbygdsprogrammet

Totalt 540 miljoner kronor har öronmärkts i landsbygdsprogrammet för åtgärder som bidrar till att uppnå målen för livsmedelsstrategin. Det gäller till exempel utbildnings- och rådgivningsinsatser, satsningar på småskalig livsmedelsförädling, utveckling av måltidsturism och regionala livsmedelsinsatser. Landsbygdsprogrammet är en av EU:s struktur- och investeringsfonder som till hälften finansieras av EU och till hälften av svenska staten. Utlysningar görs via Jordbruksverket och länsstyrelser.

Exempel på åtgärder och projekt:

- Måltidsexport: 60 miljoner
- Diversifiering samiska företag: 30 miljoner
- Innovation (EIP) inom djurvälfärd och kortare livsmedelskedjor: 83 miljoner
- Vilt som mat: 6 miljoner
- Regionala insatser: 100 miljoner