Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Insatsområde 2: Öppen och kontrollerad datadelning

Publicerad

Insatsområde två ska stärka Sveriges samlade förmåga att dela data för att kunna dra nytta av ny digital teknik i nära samverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor.

Delmål 2023

Statliga myndigheter och statliga företag har en god förmåga att dela data både på ett öppet och kontrollerat sätt. Svenska företag har en god förmåga att dela data och är delaktiga i utvecklingen av och kan utnyttja de uppbyggda datamarknaderna. Offentliga data, inklusive forskningsdata, ska där så är lämpligt, vara så öppna som möjligt och så stängda som nödvändigt.

Strategiska insatser för att främja delning och nyttiggörande av data

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har fått regeringens uppdrag att främja offentliga aktörers förmåga att dela och nyttiggöra data så att den kan frigöras för forskning och innovation. Digg ska bland annat tillhandahålla nationella rekommendationer, riktlinjer och stöd som tillsammans bildar en mjuk infrastruktur för datadelning med fokus på att offentliga aktörer

Statistiska centralbyrån (SCB) har fått i uppdrag att lämna förslag till lämpliga kvalitetskriterier för data, primärt ur ett statistikperspektiv och utifrån den utveckling som sker nationellt och internationellt, särskilt inom EU.

Regeringen har tidigare uppdragit åt Digg att tillsammans med flera andra myndigheter etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte. Inom ramen för detta uppdrag håller en struktur för styrning och samverkan på att utvecklas.

Vetenskapsrådet är medlem i föreningen för det europeiska öppna forskningsmolnet (EOSC) och har utsetts till uppdragsorganisation1 av regeringen. Det innebär att de representerar Sveriges intressen i föreningen.