Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Insatsområde 4: Styrning, reglering och uppföljning

Publicerad

Insatsområde fyra fokuserar på förmågan att följa upp den tvärsektoriella utvecklingen och utveckla relevant policy som stödjer en fortsatt utveckling av området.

Delmål 2023

Regeringen har en tvärsektoriell förmåga att på nationell nivå löpande följa upp tillgången till och användningen av data för att kunna utveckla relevant styrning och policy på området. Sverige deltar aktivt i det europeiska regleringsarbetet samt utreder löpande olika aspekter av de rättsliga förutsättningarna för datadelning.

Strategiska insatser för att främja delning och nyttiggörande av data

Regeringen avser utveckla samordningen och den tvärdepartementala uppföljningen och revideringen av datastrategin. Uppföljningen bör ske så att det institutionella lärandet som skapas på den digitala arenan, forskningsinstitut och andra relevanta samverkansplattformar kan överföras till och vid behov tillvaratas av Regeringskansliet.

En nationell handlingsplan med pågående och planerade insatser för ökad och säker tillgång och användning av delade data på olika nivåer ska tas fram och årligen uppdateras av Digg. Inom ramen för detta arbete ska förslag på indikatorer för denna strategis mål arbetas fram.

En ny lag föreslås genomföra EU-direktiv 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Lagen ska bland annat ge tydligt stöd för myndigheter och offentliga företag att göra information tillgänglig för vidareutnyttjande på eget initiativ.