Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Insatsområde 5: Forskning, utveckling och kompetens

Publicerad

Insatsområde fem inriktar sig på att finna effektiva former för forskning, kompetensutveckling och användning av standarder och specifikationer.

Delmål 2025

Sverige är ett attraktivt land för forskning, innovation, test- och demoverksamhet samt utveckling på AI- och dataområdet och det finns möjligheter att testa och rekommendera användning av standarder, specifikationer och modeller för datadelning inom ramen för testbäddar, labb etc. Allt fler datadrivna innovativa lösningar och tjänster når marknaden eller genomförs i offentlig verksamhet.

Strategiska insatser för att främja delning och nyttiggörande av data

Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning avsätts medel för inrättandet av ett nationellt forskningsprogram om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser samt en forskningssatsning på informations- och cybersäkerhet.

Inom ramen för Vetenskapsrådets anslag för forskning och Vinnovas anslag för forskning och utveckling avsätts medel för satsningar på forskningsinfrastruktur. 

Inom ramen för Vinnovas anslagsökning för forskning och utveckling beräknas 205 miljoner kronor avsättas 2024 för framtida satsningar på tvärsektoriella forsknings- och innovationsmiljöer med inriktning mot den datadrivna ekonomin och AI.

Vinnova ansvarar för en nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamheten i Sverige samt finansierar ett antal datadrivna labb.

Regeringen har gett Integritetsskyddsmyndigheten i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser. Skälet är att kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor behöver höjas i det svenska innovationssystemet så att de finns med tidigt i innovations-, utvecklings och införandeprocesser.