Foto: Folio Images

En taxonomi för hållbara investeringar

Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi, den gröna given.

  • Vad är EU:s taxonomi?

    För att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom den gröna given behöver investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter. En grundförutsättning för detta är att investerare, företag och beslutsfattare kan identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart. Etableringen av ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, en s.k. grön taxonomi, är därför en central åtgärd inom ramen för EU:s handlingsplan för finansieringen av hållbar tillväxt.

    EU:s gröna taxonomi­förordning, som antogs i juni 2020, utgör en ramreglering för att avgöra vilka ekonomiska verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. För att en viss ekonomisk verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar så ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen, och uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet. Det krävs också att verksamheten överensstämmer med mer detaljerade villkor, så kallade tekniska granskningskriterier, som ska fastställas av kommissionen i delegerade akter till förordningen.

Frågor och kommentarer om taxonomin

För allmänna frågor och kommentarer kopplat till taxonomin, vänd er gärna till e-postadressen nedan.

Illustration: Regeringskansliet

Frågor och svar om EU:s taxonomi

Här hittar du frågor och svar som berör taxonomiförordningen och delegerade akter till förordningen.

Illustration: Regeringskansliet

Lagstiftningsarbetet inom EU och i Sverige

Läs mer om lagstiftningsarbetet med EU:s taxonomi i EU och i Sverige.