Lagstiftningsarbetet med EU:s taxonomi i EU och i Sverige

Den 4 juni 2021 antog kommissionen en första delegerad akt med granskningskriterier för de två klimatrelaterade målen i taxonomin. Rådet och Europaparlamentet hade därefter sex månader på sig att granska den delegerade akten. Sverige förespråkade att rådet skulle invända mot den delegerade akten, främst på grund av klassificeringen av hållbart skogsbruk. Det fanns inte tillräckligt stöd för att invända mot akten i vare sig rådet eller Europaparlamentet. Den delegerade akten trädde därmed i kraft och började tillämpas den 1 januari 2022.

Den 6 juli 2021 antog kommissionen en delegerad akt som specificerar innehållet i och presentationen av de upplysningar som ska lämnas av företagen enligt artikel 8 i taxonomiförordningen. Varken rådet eller Europaparlamentet invände mot akten, som därmed trädde i kraft och började tillämpas stegvis den 1 januari 2022.

Den 31 december till den 21 januari 2021 höll kommissionen en konsultation med medlemsstaterna kring ett utkast till en delegerad akt som ska komplettera de två akterna ovan. Kompletteringarna handlar dels om att fastställa ytterligare granskningskriterier för de två klimatrelaterade målen i taxonomiförordningen för vissa kärnkrafts- och naturgasrelaterade verksamheter, dels om att specificera särskilda upplysningskrav avseende dessa verksamheter. Kommissionen höll inte någon offentlig konsultation kring utkastet. Kommissionen antog den delegerade akten den 9 mars. I samband med detta lämnades akten över till rådet och Europaparlamentet för granskning under fyra månader. 

Kommissionen väntas under våren presentera ett utkast till en delegerad akt med granskningskriterier för taxonomins fyra övriga miljömål och ytterligare kriterier för de två klimatrelaterade målen. Utkastet kommer att bli föremål för offentlig konsultation.

Regeringen är aktivt involverad i kommissionens arbete med delegerade akter, både genom att besvara konsultationer och genom direkta kontakter med kommissionen och andra medlemsländer.

På nationell nivå har det med anledning av taxonomiförordningen genomförts vissa lagstiftningsåtgärder, som har bedömts nödvändiga för tillämpningen av förordningen i Sverige. De nya reglerna är inte kopplade till de delegerade akterna och behandlar inte frågan om vad som ska anses miljömässigt hållbart. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2022.