Skogsprogrammets kunskapsseminarium i Umeå den 11 mars

Publicerad

Skogsprogrammets kunskapsseminarier 2020 syftar till att skapa en gemensam kunskapsbild genom fördjupning och goda exempel utifrån ett antal tematiska områden. Först ut var ”Mångbruk – hur kan vi öka användningen av samma skog till flera verksamheter?” i Umeå den 11 mars.

 • Två personer står på en scen

  Landsbygdsminister Jennie Nilsson inledde kunskapsseminariet. "Vi måste hitta lösningsorienterade förslag på hur vi kan hantera komplexa frågor som rör skogen. Det är bra för Sverige" sa hon. Malin von Essen (th) var moderator under dagen.

  Foto: Regeringskansliet

 • Flera personer står på en scen

  En namnkunnig panel diskuterade skogens mångbruk – hinder och möjligheter. Fr höger: Ola Söderdahl, Sveaskog, Kristina Lindelöf, Ingebo hagar, Marita Stinnerbom, Sametinget och Ola Engelmark, föreningen Skogens mångbruk. Fr vänster: Lotta Möller och Malin von Essen.

  Foto: Regeringskansliet

 • En person står framme på en scen och talar

  Dieter Müller från Umeå universitet tog bland annat upp den demografiska utmaningen. ”Vem ska mångbruka om ingen bor kvar?”

  Foto: Regeringskansliet

På det första kunskapsseminariet i Umeå diskuterades mångbruket – att mark kan och bör användas till olika ändamål. Kunskapsseminariernas syfte är att vrida och vända på olika perspektiv och få fram kunskapsunderlag, som kan användas för en framåtsyftande skogspolitik. Engagemanget och viljan till diskussion var stort bland det sjuttiotal personer som träffades i Umeå den 11 mars.

– Förslagen, diskussionerna och inspelen kommer att utgöra en stomme till handlingsplanen för Skogsprogrammet, sa landsbygdsminister Jennie Nilsson, som både inledde och avslutade dagen och också var på plats under diskussionerna.

Dagen leddes av moderatorerna Malin von Essen och Lotta Möller.

Hur öka mångbruket i våra skogar?

Under förmiddagen låg fokus på hur kan vi öka mångbruket i våra skogar. Flera goda exempel redovisades och diskuterades.

Under rubriken Skogens mångbruk – hinder och möjligheter presenterade forskare från SLU (Annika Nordin och Eva-Maria Nordström) och Umeå universitet (Erland Mårald och Therese Bjärstig) resultat kopplat till regeringsuppdraget om mångbruk. Där lyftes bland annat betydelsen av markägarens drivkrafter och vilja att utveckla sin näringsverksamhet fram och att skogsskötsel är ett verktyg för mångbruk. Trakthyggesbruk visavi kontinuitetsskogsbruk – det är inte det som är hindret för mångbruk.

Därefter ledde Dieter Müller från Umeå universitet sitt pass: "Passar mångbruk lika bra överallt?". Han tog bland annat upp den demografiska utmaningen och bristen på visioner och berättelser om landsbygden. Han betonade vikten av att utgå från de lokala förhållandena – nationella regler kanske inte passar över allt samt underströk betydelsen av att prata med varandra och komma till lösningar i samverkan.

Underlag för långsiktig skogspolitik

Under eftermiddagen fick deltagarna i mindre grupper diskutera – hur mobiliserar vi kunskap och kompetens om mångbruk. Varje grupp sammanfattade och dokumenterade sina diskussioner och slutsatser, som togs om hand av Skogsstyrelsen, som underlag till Skogsprogrammets handlingsplan och kommande satsningar för en långsiktig skogspolitik.