Insatser mot kriminella nätverk

Uppdaterad

Kampen mot den grova brottsligheten och nyrekryteringen till gäng intensifieras. Hösten 2019 presenterade regeringen 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet. Regeringen genomför nu programmet punkt för punkt tillsammans med andra initiativ för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Foto: TT

Urval av regeringens åtgärder mot gängkriminaliteten

Åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel

En av åtgärderna som regeringen arbetar med tar sikte på att ändra lagen och förordningen som reglerar brandfarliga och explosiva varor när det gäller regleringen av tillståndsprövningen och kontrollen av de som använder explosiva varor för civilt bruk. Andra åtgärder är t.ex. uppdrag till MSB om märkning av sprängmedel, kommunernas tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor samt inrättandet av ett nationellt forum för sprängämnessäkerhet. 

Pressmeddelande: Nya åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel

Artikel: Regeringens åtgärder mot den illegala användningen av civila sprängmedel

Tydligare myndighetsuppgift att arbeta mot grov och organiserad brottslighet

För att tydliggöra att det myndighetsgemensamma arbetet mot grov och organiserad brottslighet är en prioriterad fråga, har tolv berörda myndigheter fått denna uppgift inskriven i sina respektive instruktioner.

Pressmeddelande: Myndighetsgemensamt arbete mot grov och organiserad brottslighet förstärks

Vistelseförbud för personer som har dömts till skyddstillsyn

Regeringen vill se ökade möjligheter att bestämma var den som har dömts till skyddstillsyn, eller som villkorligt frigetts från ett fängelsestraff, får vistas. Vistelseförbudet ska kunna kontrolleras med fotboja. De nya reglerna trädde i kraft den 1 maj 2021.

Pressmeddelande: Utökade kontroll- och stödmöjligheter av personer som dömts till skyddstillsyn

Enklare att besluta om hemlig avlyssning

Den 1 augusti 2020 trädde en lagändring i kraft som gör det enklare att ta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Syftet är med lagändringen är att möjliggöra en effektivare brottsbekämpning.

Pressmeddelande: Utökade möjlig­heter att använda hemliga tvångs­medel

Ungdomsövervakning nytt straff för unga

Regeringen har föreslagit ett nytt straff för ungdomsbrottslingar: ungdomsövervakning. Detta innebär bland annat ett förbud att lämna bostaden under helgkvällar och helgnätter, så kallad helghemarrest, och ska övervakas med fotboja. De nya bestämmelserna började gälla den 1 januari 2021.

Pressmeddelande: Ungdomsövervakning ny påföljd för unga personer som begår allvarliga brott

Skärpt straff för mord

Den 1 januari 2020 skärptes straffet för mord så att livstids fängelse ska kunna komma i fråga i betydligt större utsträckning än tidigare.

Pressmeddelande: Skärpt straff för mord

Skärpta straff för illegala vapen och handgranater

Sedan 1 januari 2018 gäller straffskärpningar som innebär att personer som grips med skarpladdade vapen i princip alltid häktas direkt i avvaktan på rättegång. Syftet är att motverka förekomsten av handgranater och dödligt våld orsakat av skjutvapen.

Pressmeddelande: Skärpta straff för illegala vapen och handgranater

Skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott

1 juli 2017 höjdes minimistraffen för grov misshandel, synnerligen grov misshandel, grovt olaga tvång, grovt olaga hot, grovt rån och grov utpressning.

Lagrådsremiss: Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

Enklare att komma åt organiserad brottslighet och vinster från brottslig verksamhet

Den 1 juli 2016 gjordes flera lagändringar för att motverka organiserad brottslighet. Bland annat kriminaliserades försök, förberedelse och stämpling till flera allvarliga brott och statens möjligheter att förverka vinster från brottslig verksamhet utökades.

Pressmeddelande: Stärkta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet och vinster från brottslig verksamhet

Stärkt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Sedan den 1 januari 2020 finns ett nytt brott: sabotage mot blåljusverksamhet, vilket straffbelägger att angripa eller störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Lagändringarna skärpte även straffskalan för grovt våld och hot mot tjänsteman.

Pressmeddelande: Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

Förstärkt stöd till avhoppare

Regeringen har gett Polismyndigheten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och Socialstyrelsen i uppdrag att förstärka och utveckla stödet till dem som vill lämna kriminella gäng och andra destruktiva miljöer.

Pressmeddelande: Regeringen förstärker stödet till avhoppare